AMENDEMENT – OZB tarieven in 2016 niet verhogen.

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 11-11-2015 ter
behandeling van de begroting.
Constaterende:
· Dat voor 2016 door het college een tariefsverhoging voor de OZB wordt
voorgesteld van trendmatig 3%;


Overwegende:
· dat de tarieven van de OZB vorig jaar al fors zijn verhoogd;
· dat het niet wenselijk is om de tarieven als een automatisme jaarlijks
maar te blijven verhogen;
· dat onze inwoners vaak al meerjarig op de o-lijn zitten of daaronder;
Besluit:
– De voorgestelde verhoging voor 2016 van de OZB tarieven met 3% te
schrappen uit de begroting en het daardoor ontstane tekort te dekken uit de
algemene reserve.
-Voor de jaren daarna de tarieven niet automatisch trendmatig te verhogen
maar jaarlijks te bezien.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend
Fractie BAARLE!