AMENDEMENT – Werkbudget “Jeugdgemeenteraad Over De Grens”

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 11-11-2015 ter
behandeling van de begroting.
Constaterende:
· dat onlangs de Jeugdgemeenteraad Over De Grens is geïnstalleerd;
· dat om projecten op te starten/te realiseren een werkbudget nodig is;
Overwegende:
· dat de gemeente Baarle-Hertog € 500,– in haar begroting heeft
opgenomen ten behoeve van de Jeugdgemeenteraad Over De Grens.
Concluderende:
· dat het wenselijk is dat Baarle-Nassau naar evenredigheid een bijdrage
verstrekt.
Besluit:
-ten behoeve van de Jeugdgemeenteraad Over De Grens een werkbudget toe
te kennen van € 1.500,– per jaar.
–Dit bedrag van € 1.500,– te dekken vanuit het programma burger, bestuur en
veiligheid onder productnummer 10.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend
Fractie BAARLE!