BEGROTING 2018 – Reactie fractie BAARLE!

In eerste termijn:
1. Ambtelijke fusie.
Voor onze gemeentelijke bedrijfsvoering moeten we als “klant” aankloppen
bij de AGB organisatie. Van het voorgespiegelde terugverdienen van het
voorbereidingskrediet voor de fusie (2 miljoen Euro) komt niets terecht en
de kosten blijken moeilijk beheersbaar. Van een verbeterde
dienstverlening is nog niets gebleken, integendeel!
Wij zijn niet tegen harmonisatie van beleid daar waar dat logisch is, de
eigen beleidsvrijheid komt voor BAARLE! echter op de eerste plaats.
De discussie over de huisvesting is wat betreft BAARLE! overbodig. Wij
willen dat het gemeentehuis hier in Baarle-Nassau gehandhaafd blijft.
BAARLE! is van mening dat de overeengekomen kostenverdeelsleutel voor
de gemeenschappelijke regeling ABG zeer nadelig is voor B-Nassau. Deze
voor B-N zeer onvoordelige verdeelsleutel die is afgesproken voor de jaren
2016 t/m 2019, moet aangepast worden.
2. Samenwerking met Baarle-Hertog.
BAARLE! vindt de samenwerking Nassau-Hertog te veel een collegeaangelegenheid.
De raden zijn te weinig betrokken bij de meningsvorming
en komen pas aan bod in het GOB-plenair. BAARLE! pleitte bij de vorige
begrotingsbehandeling al voor het organiseren van een werkconferentie
van de beide raden waar belangrijke zaken als de vorming van een
Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam informeel besproken kunnen
worden en tot consensus kunnen leiden. Helaas is het er nog niet van
gekomen.
Met betrekking tot de toekomstige huisvesting van het Cultureel Centrum
zijn nu, na de gezamenlijke commissievergadering op 24 oktober, de
raadsfracties weer aan zet. Onze visie ten aanzien van nieuwbouw of
renovatie zullen wij op korte termijn kenbaar maken. Of het huidige
gebouw of gedeelten daarvan behouden kunnen blijven is een belangrijke
factor bij deze afweging.
3. Woningbouw.
Om de vergrijzing tegen te gaan en de vitaliteit en leefbaarheid van B-N te
borgen voor de toekomst moet het college er alles aan doen om de
Provincie te overtuigen van een noodzakelijk beperkt groeiperspectief voor
Baarle-Nassau. Dit moet tevens zo verwerkt worden in de nieuwe
woonvisie. Ook voor sociale woningbouw moet er ruimte komen. Eventuele
bepalingen in de bestemmingsplannen m.b.t. woningbouwcontingent,
moeten worden geschrapt. Graag willen wij van het college horen hoe
concreet het gewijzigde beleid van de Provincie (het terugkomen op de
zgn. contingentering) nu precies is en wat dit gaat betekenen voor de
bouwmogelijkheden in Baarle-Nassau.
Worden er momenteel nog bouwplannen of verzoeken om medewerking te
verlenen aan bestemmingsplanwijziging niet gehonoreerd met “geen
contingent” als motivatie?
4. Randweg en wegreconstructies.
BAARLE! vindt een grootschalige aanpak van het hele centrumgebied
direct na realisatie van de Randweg overbodig. Het verdwijnen van het
doorgaande vrachtverkeer zal op zich al een enorme kwaliteitsverbetering
geven en verdere kwaliteitsverbetering zal moeten worden afgezet tegen
de beschikbare financiële middelen.
In ieder geval is fractie BAARLE! geen voorstander van een uitgestorven
(verkeersluw, verkeersvrij) centrum.
Masterplan, verkeerscirculatieplan e.d. zijn alleen zinvol indien ze in
samenwerking met Baarle-Hertog tot stand kunnen komen. Nu lopen de
plannen voor reconstructies (Goorweg, Gen. Maczeklaan/Leliestraat,
Kapelstraat) vooruit op het verkeerscirculatieplan dat pas ergens in 2018
ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het GOB-plenair. Dit is de
omgekeerde (en dus verkeerde) volgorde.
Ondanks genomen maatregelen in het centrum tegen de
verkeersopstoppingen, staat het verkeer nog vaak stil. Veelal ook vanwege
ladende en lossende busjes en vrachtauto’s. Wanneer kunnen we iets
concreets verwachten ten aanzien van deze problematiek?
5. Riolering.
Fractie BAARLE! vraagt het college om met concrete oplossingen te komen
voor de bij hevige regenval optredende wateroverlast op diverse locaties
(bijv. ter plaatse van Boschovense Akker, Oranjelaan, Chaamseweg). Wij
hebben hier al eerder aandacht voor gevraagd.
6. Dubbelbestemming l’ Air Pur.
BAARLE! stelt voor om geen energie meer te stoppen in het realiseren van
de zgn. dubbelbestemming nu is gebleken dat het provinciebestuur
hieraan geen medewerking zal gaan verlenen.
7. Bestemmingsplan Buitengebied.
De voorbereiding hiervan is reeds aangevangen. Belangrijk vinden wij dat
er een toekomstbestendige visie wordt ontwikkeld voor het buitengebied
waar ook agrarische bedrijven nog een toekomstperspectief hebben. Ook
een visie ten aanzien van de vrijkomende agrarische bebouwing is van
groot belang.
8. Sluipverkeer Castelré.
Er bereiken ons veel klachten over het toenemende sluipverkeer in
Castelré en de afwachtende houding van de gemeente. Welke concrete
acties/maatregelen gaat het college ondernemen?
9. Castelré en het tarief voor stroomlevering
Spant de gemeente zich nog in om er voor te zorgen dat inwoners van
Castelré stroomlevering kunnen krijgen tegen Nederlandse tarieven?
10. Visvijver en botulisme.
Bij de visvijver aan het Goordonk staan nog steeds waarschuwingsborden
voor botulisme. Wat wordt er gedaan aan de bestrijding? Kan er naar
gekeken worden of het mogelijk is om in de toekomst, ter voorkoming van
botulisme, de vijver te beluchten?
11. Landschapsontwikkeling / Bijvriendelijke gemeente.
Voor de beplanting in het kader van de randweg heeft de Provincie eiken
bomen voorzien. BAARLE! pleit er voor om dit in samenspraak met de
Provincie te wijzigen in bij-vriendelijke bomen. Naar verwachting kan dit
kostenneutraal maar eventueel kan iets van het budget voor het
landschapsverbeteringsplan worden ingezet.
12. Hockeyveld.
Kunnen wij er van uitgegaan dat de aanleg van een hockeyveld nog in de
eerste helft van 2018 gerealiseerd kan worden?
13. Sociaal domein.
Voor mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben wordt
Talent2Work ingezet. Wat zijn hiervan de resultaten?
Het aantal uitkeringsontvangers is sinds 2016 met 33% gestegen naar 113
en er wordt vanuit gegaan dat dit aantal verder zal toenemen. Wij kunnen
dit niet goed rijmen met de huidige opgaande economie.
De indicatorentabel “jongeren met jeugdhulp” geeft een verontrustend
beeld; 8,5% van de jongeren tot 18 jaar (cijfer 2016) doet een beroep op
jeugdhulpverlening. Hoe ligt dit t.o.v. landelijke cijfers?
14. Drugscriminaliteit.
Landelijk maar ook in onze gemeente wordt toegespitst op NIX18
(jongeren en het gebruik van alcohol en tabak onder de 18 jaar). Handel
en gebruik van soft/harddrugs verdient in onze gemeente echter op zijn
minst zoveel aandacht. Veel inwoners kunnen de plaatsen waar deze
handel wordt bedreven, zo aanwijzen. Is de gemeente op de hoogte van
deze plaatsen en wat wordt eraan gedaan om dit samen met BaarleHertog
op te lossen en te voorkomen?
In de raadsvergadering van 8 februari 2017 zijn soortgelijke vragen
gesteld en is door BAARLE! geopperd om gebruik te maken van aanpakken
zoals die beschreven staan bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid. Denk aan “de tafel van twaalf “, “buurten in balans” en het
“Informatie Analyse Actie-model”.
15. Afvalinzameling.
BAARLE! staat niet achter het besluit van de gewijzigde afvalinzameling
waarbij er binnen de bebouwde kom 30 stuks wijkcontainers komen voor
het tegen betaling deponeren van restafval. Naast € 350.000
geldverspilling is er de te verwachten overlast m.b.t. geluid, afvaldumping,
zwerfvuil, ongedierte, etc. Wij zijn van mening dat er geen breed
draagvlak is voor dit plan en verwachten (zoals ook in andere gemeenten
waar dit speelt) veel protest van inwoners, zeker daar waar zo’n
wijkcontainer voor de deur wordt geïnstalleerd.
Wordt nog overwogen om de aanbesteding uit te stellen tot AlphenChaam
een besluit heeft genomen?
16. Belastingen en tarieven.
Als toeristische gemeente is een heroverweging op zijn plaats voor wat
betreft de toeristenbelasting. Is het bijvoorbeeld mogelijk om over te gaan
naar een forfaitaire heffing zodat in ieder geval de administratieve last
voor de belastingplichtigen fors wordt verminderd?
In de perspectiefnota heeft fractie BAARLE! al laten weten dat het
uitgangspunt zou moeten zijn dat de gemeentelijke belastingen en
tarieven in 2018 niet verhoogd worden.
Voor de bouwleges wordt in de Begroting 2018 aangegeven dat verdere
verhoging van dit tarief ertoe leidt dat de kostendekkendheid boven de
100% schiet. Ondanks dit gegeven wordt toch wordt uitgegaan van een
jaarlijkse verhoging van 3%!
BAARLE! is tegen de trendmatige jaarlijkse verhogingen van 3% die het
college voorstelt en vindt bovendien dat de hondenbelasting wèl zou
moeten worden afgeschaft. Dit mede gezien de opbrengst in relatie tot de
inningskosten.
Het wordt tijd voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen!
Fractie BAARLE!
Hans van Tilborg – Lonneke Verbunt – Karel Kerremans