Woningbouw


Maximaal meewerken met initiatieven zoals wonen met zorg, CPO projecten en alternatieve woonvormen. Focus op huisvesting van senioren, starters en ook sociale woningbouw. Speculatie tegengaan o.a. door zelfbewoningsplicht.

Om de vergrijzing tegen te gaan en de vitaliteit en de leefbaarheid van Baarle-Nassau te
borgen voor de toekomst, heeft het college er alles aan gedaan om de Provincie te overtuigen van de noodzakelijke groei voor Baarle-Nassau. Dit is tevens verwerkt in de nieuwe woonvisie. Ook voor sociale woningbouw is er ruimte gekomen, en is er de afgelopen periode gelukkig weer het het een en ander gebouwd. Het is en blijft blijkbaar altijd een strijd om dit gerealiseerd te krijgen. Wij zijn van mening dat we dit zelf beter kunnen bepalen dan de provincie. Er is nog steeds een tekort aan (vooral) betaalbare woningen.


4. Randweg en wegreconstructies.
BAARLE! vindt een grootschalige aanpak van het hele centrumgebied
direct na realisatie van de Randweg overbodig. Het verdwijnen van het
doorgaande vrachtverkeer zal op zich al een enorme kwaliteitsverbetering
geven en verdere kwaliteitsverbetering zal moeten worden afgezet tegen
de beschikbare financiële middelen.
In ieder geval is fractie BAARLE! geen voorstander van een uitgestorven
(verkeersluw, verkeersvrij) centrum.
Masterplan, verkeerscirculatieplan e.d. zijn alleen zinvol indien ze in
samenwerking met Baarle-Hertog tot stand kunnen komen. Nu lopen de
plannen voor reconstructies (Goorweg, Gen. Maczeklaan/Leliestraat,
Kapelstraat) vooruit op het verkeerscirculatieplan dat pas ergens in 2018
ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het GOB-plenair. Dit is de
omgekeerde (en dus verkeerde) volgorde.
Ondanks genomen maatregelen in het centrum tegen de
verkeersopstoppingen, staat het verkeer nog vaak stil. Veelal ook vanwege
ladende en lossende busjes en vrachtauto’s. Wanneer kunnen we iets
concreets verwachten ten aanzien van deze problematiek?


5. Riolering.

Inmiddels zijn er bij de diverse reconstructies van wegen infiltratieriolen en overlopen gemaakt om overtollig regenwater op te kunnen vangen of te bufferen, waardoor wateroverlast bij hevige regenval tot een minimum beperkt is.


6. Dubbelbestemming l’ Air Pur.
Voor permanente bewoning van recreatiewoningen zal een toekomstbestendige oplossing gevonden moeten worden. De mogelijkheden zullen per recreatiepark bekeken moeten worden.


7. Bestemmingsplan Buitengebied.
De voorbereiding hiervan is reeds aangevangen. Belangrijk vinden wij dat
er een toekomstbestendige visie wordt ontwikkeld voor het buitengebied
waar ook agrarische bedrijven nog een toekomstperspectief hebben. Ook
een visie ten aanzien van de vrijkomende agrarische bebouwing is van
groot belang.
8. Sluipverkeer Castelré.
Er bereiken ons veel klachten over het toenemende sluipverkeer in
Castelré en de afwachtende houding van de gemeente. Welke concrete
acties/maatregelen gaat het college ondernemen?
9. Castelré en het tarief voor stroomlevering
Spant de gemeente zich nog in om er voor te zorgen dat inwoners van
Castelré stroomlevering kunnen krijgen tegen Nederlandse tarieven?
10. Visvijver en botulisme.
Bij de visvijver aan het Goordonk staan nog steeds waarschuwingsborden
voor botulisme. Wat wordt er gedaan aan de bestrijding? Kan er naar
gekeken worden of het mogelijk is om in de toekomst, ter voorkoming van
botulisme, de vijver te beluchten?
11. Landschapsontwikkeling / Bijvriendelijke gemeente.
Voor de beplanting in het kader van de randweg heeft de Provincie eiken
bomen voorzien. BAARLE! pleit er voor om dit in samenspraak met de
Provincie te wijzigen in bij-vriendelijke bomen. Naar verwachting kan dit
kostenneutraal maar eventueel kan iets van het budget voor het
landschapsverbeteringsplan worden ingezet.
12. Hockeyveld.
Kunnen wij er van uitgegaan dat de aanleg van een hockeyveld nog in de
eerste helft van 2018 gerealiseerd kan worden?
13. Sociaal domein.
Voor mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben wordt
Talent2Work ingezet. Wat zijn hiervan de resultaten?
Het aantal uitkeringsontvangers is sinds 2016 met 33% gestegen naar 113
en er wordt vanuit gegaan dat dit aantal verder zal toenemen. Wij kunnen
dit niet goed rijmen met de huidige opgaande economie.
De indicatorentabel “jongeren met jeugdhulp” geeft een verontrustend
beeld; 8,5% van de jongeren tot 18 jaar (cijfer 2016) doet een beroep op
jeugdhulpverlening. Hoe ligt dit t.o.v. landelijke cijfers?
14. Drugscriminaliteit.
Landelijk maar ook in onze gemeente wordt toegespitst op NIX18
(jongeren en het gebruik van alcohol en tabak onder de 18 jaar). Handel
en gebruik van soft/harddrugs verdient in onze gemeente echter op zijn
minst zoveel aandacht. Veel inwoners kunnen de plaatsen waar deze
handel wordt bedreven, zo aanwijzen. Is de gemeente op de hoogte van
deze plaatsen en wat wordt eraan gedaan om dit samen met BaarleHertog
op te lossen en te voorkomen?
In de raadsvergadering van 8 februari 2017 zijn soortgelijke vragen
gesteld en is door BAARLE! geopperd om gebruik te maken van aanpakken
zoals die beschreven staan bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid. Denk aan “de tafel van twaalf “, “buurten in balans” en het
“Informatie Analyse Actie-model”.
15. Afvalinzameling.
BAARLE! staat niet achter het besluit van de gewijzigde afvalinzameling
waarbij er binnen de bebouwde kom 30 stuks wijkcontainers komen voor
het tegen betaling deponeren van restafval. Naast € 350.000
geldverspilling is er de te verwachten overlast m.b.t. geluid, afvaldumping,
zwerfvuil, ongedierte, etc. Wij zijn van mening dat er geen breed
draagvlak is voor dit plan en verwachten (zoals ook in andere gemeenten
waar dit speelt) veel protest van inwoners, zeker daar waar zo’n
wijkcontainer voor de deur wordt geïnstalleerd.
Wordt nog overwogen om de aanbesteding uit te stellen tot AlphenChaam
een besluit heeft genomen?
16. Belastingen en tarieven.
Als toeristische gemeente is een heroverweging op zijn plaats voor wat
betreft de toeristenbelasting. Is het bijvoorbeeld mogelijk om over te gaan
naar een forfaitaire heffing zodat in ieder geval de administratieve last
voor de belastingplichtigen fors wordt verminderd?
In de perspectiefnota heeft fractie BAARLE! al laten weten dat het
uitgangspunt zou moeten zijn dat de gemeentelijke belastingen en
tarieven in 2018 niet verhoogd worden.
Voor de bouwleges wordt in de Begroting 2018 aangegeven dat verdere
verhoging van dit tarief ertoe leidt dat de kostendekkendheid boven de
100% schiet. Ondanks dit gegeven wordt toch wordt uitgegaan van een
jaarlijkse verhoging van 3%!
BAARLE! is tegen de trendmatige jaarlijkse verhogingen van 3% die het
college voorstelt en vindt bovendien dat de hondenbelasting wèl zou
moeten worden afgeschaft. Dit mede gezien de opbrengst in relatie tot de
inningskosten.