Concept Omgevingsvisie reactie van fractie BAARLE!

1. De flexibele en uitnodigende visie is op zich aansprekend, probleemstelling
is echter de doelen helder en eenduidig te hebben. De concept
omgevingsvisie gaat er ten onrechte vanuit dat er brede overeenstemming
bestaat ten aanzien van de doelen die gesteld worden. Een autoluw
centrum bijv. is naar onze mening geen doel dat moet worden nagestreefd


(uiteraard moet wel het doorgaande vrachtverkeer worden geweerd en
met de aanleg van de Omlegging Baarle zal dat ook gebeuren, ook zonder
dat men het autoverkeer ontmoedigt met versmallingen en drempels).
Ook is het zeer de vraag of realisatie van een parkeerterrein Oost
nagestreefd zou moeten worden. Nut en noodzaak van deze forse
investering is nog nooit aangetoond (en is o.i. ook niet aanwezig). Hangt
dit mogelijk ook samen met plannen voor het instellen van
parkeerverboden elders?, ook daar zien wij niets in. De dialoog hierover
met o.a. het plaatselijk bedrijfsleven (Stob) zou hierover eerst gevoerd
moeten worden. Het centrum moet bruisend blijven en niet uitsterven.
2. Spelregels voor initiatieven; draagvlak voor het initiatief moet worden
aangetoond door initiatiefnemer. Wij zijn van mening dat, om
onpartijdigheid te waarborgen, deze dialoog ook gefaciliteerd
(inhoud/proces/verslaglegging) zou moeten worden door de gemeente.
Overigens denken wij dat het in de huidige maatschappij haast een
onmogelijkheid is om een breed draagvlak te verkrijgen voor welk
initiatief dan ook. Hoeveel draagvlak moet er zijn?
3. Vereveningsfondsen; Wij zien er niets in om naast het Parkeerfonds nog
weer nieuwe vereveningsfondsen in het leven te roepen met weer extra
lasten voor burgers.
4. We zien te weinig meerwaarde en bestempelen de visie als te weinig
richtinggevend, te weinig heldere kaders. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat er
geen discussie zou moeten gaan ontstaan of vestiging van een supermarkt
buiten het centrum mogelijk moet zijn. Zaken die we zeker niet willen
moeten we ook als zodanig duidelijk benoemen, dit ook om geen onnodige
verwachtingen te wekken.
5. Vroegtijdige betrokkenheid van de gemeenteraad bij initiatieven is
wenselijk, dit naast de dialogen met de omgeving.
6. De integraliteit en volgtijdigheid met allerlei andere plannenmakerij
(Masterplan, Omgevingsvisie, Verkeerscirculatieplan, Toeristisch plan,
Woonvisie, etc.) lijkt niet aanwezig en moet beter geborgd worden. Dit
geldt tevens voor de integraliteit/afstemming met het ruimtelijk
structuurplan van zustergemeente Baarle-Hertog.
7. Pag. 7, 2.2 Kernkwaliteiten. Wij missen leefomgeving/prettig wonen en
werkgelegenheid/bedrijvigheid.
8. Pag. 8; bij opgaven die vragen om oplossingen missen wij
woningbouwmogelijkheden (betaalbare woningen, ook voor starters). Dit
mede om de vergrijzing tegen te gaan.
9. Het gestelde (blz 9) “Binnen de kernen gelden uitsluitend provinciale
regels die zien op woningbouwaantallen en hectares bedrijventerrein”
vinden wij een bezwaarlijke formulering. Deze provinciale regels zijn veel
te knellend en dienen verruimd te worden!
10.Kern Castelré wordt nergens genoemd. Cultuurhistorisch, beschermd
dorpsgezicht? Wij missen de visie over dit stukje Baarle.
11.Kaart blz. 10; 2.4.10 Stroomgebied Merkske en omgeving, Castelse heide
toevoegen, 2.4.2 Onderzoek bestemming recreatiepark ??
12.Pag. 12, Nieuw woongebied/reservering; dubbelbestemming l’ Air Pur is
discutabel als doel. Opvullen open stukken aanloop Molenbaan. Dezelfde
bestemming aan beide zijden van de weg
13.Pag. 14, Bedrijventerrein; zorgen voor groene buffer rond
bedrijventerrein, zeker bij binnenzijde Baarle. Inpassen in het landschap.
14. Pag. 17, MOB complexen (bestaan niet meer). Nieuwe landgoederen?
Bovenstaande bemerkingen zijn naar aanleiding van onze eerste inventarisatie.
Wij vinden het wenselijk als raadsfractie(s) nauw betrokken te blijven bij de
verdere uitwerking van de omgevingsvisie.