Er valt iets te kiezen

Waarom de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk zijn? Op 21 maart kunt u uw stem uitbrengen en er voor zorgen dat er wat gaat veranderen in de Baarlese politiek. Onderstaand enkele speerpunten uit ons verkiezingsprogramma. Er valt iets te kiezen!  

BAARLE! VOOR EEN ZELFSTANDIGE KOERS
Wat ging er dan onder de huidige coalitie van CDA, VPB en fractie Ulicoten zo fout? Om te beginnen de ambtelijke fusie die werd doorgedrukt. Is de dienstverlening daardoor verbeterd, is het goedkoper geworden, is de samenwerking met B-Hertog hierdoor verbeterd, is de bestuurskracht daardoor toegenomen? Volgens BAARLE! niets van dit alles en het risico dat de ambtelijke fusie uiteindelijk uitdraait op een gemeentelijke herindeling blijft levensgroot aanwezig. Vanuit met name Gilze en Rijen wordt er regelmatig op gezinspeeld dat een bestuurlijke fusie zou moeten volgen. Ter illustratie, die ABG-gemeente zou 27 raadsleden krijgen, waarvan verhoudingsgewijs 4 raadsleden uit Baarle komen! De overige 23 raadsleden uit Gilze en Rijen en Alphen-Chaam. Het is wel heel naïef om te geloven dat dit voor Baarle (Nassau en Hertog), Ulicoten en Castelré goed kan uitpakken. De ervaring leert dat het bewaken van de bestuurlijke zelfstandigheid niet in goede handen is bij de huidige coalitiepartijen. Voor BAARLE! reden om te blijven hameren op de bestuurlijke zelfstandigheid van Baarle-Nassau.

AMBTELIJKE ORGANISATIE
Hoe moet het nu verder met de gefuseerde ambtelijke organisatie? We willen de ABG-organisatie nog een paar jaar tijd geven om zich te bewijzen.

BAARLE! is van mening dat:

  • de eigen beleidsvrijheid op de eerste plaats moet komen, geen onnodige gelijkschakeling van beleid en tarieven;
  • Baarle-Nassau ruim 1 miljoen Euro teveel bijdraagt aan de ABG-organisatie. Van de totale kosten komt 21,6% (€ 5.275.000) voor onze rekening terwijl dit naar rato van inwonertal 15,5% zou moeten zijn. Deze voor Baarle-Nassau zeer onvoordelige kostenverdeelsleutel die door de coalitiepartijen is afgesproken voor de jaren 2016 t/m 2019, moet zo snel mogelijk op de helling;
  • de startinvestering van 2 miljoen Euro voor de ABG-organisatie terugverdiend moet worden;
  • de ABG-organisatie moet bezuinigen;
  • het gemeentehuis in Baarle-Nassau gehandhaafd moet blijven;
  • de dienstverlening door de ABG-organisatie beter, vlotter en klantvriendelijker moet;
  • geen afspraak nodig is bij het gemeentehuis voor balie-producten;
  • het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat dienstbaar moeten zijn aan de inwoners. Wij willen een mééwerkende gemeente!

“HUISVUILOPHAALGEKTE”                                                                                                   BAARLE! staat niet achter het besluit van CDA, VPB en fractie Ulicoten voor de gewijzigde afvalinzameling waarbij er binnen de bebouwde kom wijkcontainers komen voor het tegen betaling deponeren van restafval. De wijkcontainers ontsieren de omgeving en het inmiddels al achterhaalde systeem is erg gebruikersonvriendelijk. Vooral voor ouderen en mindervaliden zal het problemen veroorzaken. Naast € 350.000 geldverspilling is er de te verwachten overlast m.b.t. geluid, afvaldumping, zwerfvuil, ongedierte, etc. Wij zijn van mening dat er geen draagvlak is voor deze huisvuilophaalgekte en als het aan BAARLE! ligt wordt dit besluit na de verkiezingen alsnog teruggedraaid.

TOEKOMST CULTUREEL CENTRUM
BAARLE! vindt renovatie van het huidige gebouw van het Cultureel Centrum Baarle nog steeds een reële optie, ondanks dat een meerderheid van de beide gemeenteraden zich heeft uitgesproken voor nieuwbouw. Renovatie kost ca. 2 miljoen Euro minder dan nieuwbouw elders en daarbij kan ook de cultuurhistorische waarde van het gebouw behouden blijven. Renovatie is minder tijdrovend omdat geen grond hoeft te worden aangekocht. Bovendien past renovatie beter bij een circulaire economie dan slopen en nieuw bouwen.

ONZE KANDIDATEN
1.   Hans van Tilborg
2.   Lonneke Verbunt
3.   Karel Kerremans
4.   Carla Dirven
5.   Peter van Hooijdonk
6.   François van der Velden
7.   Ludo van Dun
8.   Marly Hendrickx
9.   Riet van den Broek
10. Dirk van Hooijdonk
11. Arne van den Broek
12. Mieke Hermanides
13. Rob Willems
14. Dave Staes
15. Fons van Tilburg
16. Huub Jansen
17. Arjan van den Broek