MOTIE – Castelreesche Heide

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 9 november 2016 ter
behandeling van de begroting 2017.
Constaterende dat:
· Baarle prachtige natuurgebieden heeft o.a. de Castelreesche Heide
met het stroomgebied van het Merkske;
· na de ruilverkaveling aan Belgische zijde een grensoverschrijdend
natuurgebied is ontstaan;
· er prachtige wandelpaden zijn bijgekomen;
· het natuurgebied een prachtige toeristische omgeving is voor
extensieve recreatie.
Overwegende dat:
· de extensieve recreatie met regelmaat verstoord wordt door
crossende auto’s en motoren;
· de maatregelen die hiertegen in het verleden aan de Nederlandse
kant zijn genomen, niet werken.
Verzoekt het college met de omliggende gemeenten in overleg te treden
om het crossen met auto’s en motoren in het gebied te verbieden en
gezamenlijk te handhaven.
En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE!
Hans van Tilborg
Lonneke Verbunt
Karel Kerremans