MOTIE – gezamenlijke Risicokaart Baarle-Nassau-Hertog

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 09-11-2016 ter
behandeling van de begroting 2017.
Constaterende dat:
• Nederlandse gemeenten de wettelijke taak hebben inwoners te
informeren over rampen en zware ongevallen die hen kunnen
treffen; 
• naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede en de
nieuwjaarsbrand in Volendam door het kabinet diverse besluiten zijn
genomen die er toe moeten leiden dat risico’s beter worden
geïnventariseerd en dat burgers worden geïnformeerd over de
risico’s in hun leefomgeving;
• de Risicokaart hierbij vaak als communicatie-instrument wordt
ingezet;
• de Risicokaart als doel heeft het aan burgers, beleidsmakers en
beleidsuitvoerders geven van een actueel en volledig beeld van de
risico’s in de woon- en werkomgeving.
Overwegende dat:
• Baarle (Nassau en Hertog) een diversiteit aan
bedrijven/ondernemingen heeft met uiteenlopende (bedrijfs)risico’s;
• de mogelijke risico’s in Baarle verweven en grensoverschrijdend zijn
door de enclave situatie;
• inwoners van Baarle-Nassau / Baarle-Hertog middels een
gezamenlijke Risicokaart op een eenduidige manier geïnformeerd
kunnen worden en dat de communicatie hiermee gezamenlijk kan
verlopen;
• Baarle nog niet beschikt over een actuele gezamenlijke Risicokaart;
• hiervoor mogelijk een beroep kan worden gedaan op ondersteuning
vanuit de werkgroep SENN-Risk van de Benelux-unie.
Verzoekt het college:
• In goed overleg met het college van Baarle-Hertog de realisatie van
een gezamenlijke Risicokaart te verwezenlijken.

En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE! Hans van Tilborg / Lonneke Verbunt / Karel Kerremans