MOTIE – laden en lossen

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 9 november 2016 ter
behandeling van de begroting 2017.
Constaterende dat:
· er gezamenlijk met Baarle-Hertog gezocht wordt naar
verkeersmaatregelen als noodoplossing voor de opstoppingen
(veroorzaakt door het vele doorgaande vrachtverkeer) in het
centrum en in het bijzonder ter plaatse van de S-bocht SingelNieuwstraat;


· de doorstroming van het verkeer in het centrumgebied ook
veelvuldig wordt belemmerd door voor laden en lossen geparkeerde
vracht- en bestelwagens;
· deze voor laden en lossen geparkeerde vracht- en bestelwagens
voor verkeersonveilige situaties zorgen.
Overwegende dat:
· al meerdere keren gevraagd is door partijen om een oplossing te
zoeken voor het laden en lossen in het centrum.
Verzoekt het college een voorstel uit te werken ter goedkeuring van de
raad.
En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE!
Hans van Tilborg
Lonneke Verbunt
Karel Kerremans