MOTIE – werkconferentie Nassau-Hertog

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 9 november 2016 ter
behandeling van de begroting 2017.


Overwegende dat:
· de samenwerking tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog cruciaal is
om in Baarle iets tot stand te kunnen brengen;
· er diverse belangrijke dossiers zijn waarover nog overeenstemming
bereikt moet worden;
· de beide gemeenteraden nog te weinig betrokken zijn bij de
meningsvorming en pas aan bod komen in het GOB-plenair;
· het belangrijk is om visies en standpunten informeel met elkaar te
bespreken.
Verzoekt het college van Baarle-Nassau in gesprek te gaan met het
college van Baarle-Hertog om op korte termijn een informele
werkconferentie te beleggen tussen de beide gemeenteraden inclusief
colleges.
En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE!
Hans van Tilborg
Lonneke Verbunt
Karel Kerremans