MOTIE – Werken op afspraak gemeente Baarle-Nassau vanaf 01-08-2015

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 24-06-2015;

Overwegende

  • dat de gemeente Baarle-Nassau er voor gekozen heeft om vanaf 01-08-2015 alleen nog maar te werken op afspraak waardoor bezoekers vanaf die datum voor alle persoonlijke contacten een afspraak moeten maken;
  • dat dit voornemen op gespannen voet staat met de klantvriendelijkheid die wordt gepropageerd en de afstand tussen burger en gemeente onnodig vergroot;
  • dat dit voornemen overbodig is voor de gangbare baliediensten zoals bijvoorbeeld geboorteaangiften, identiteitsbewijzen, paspoorten, rijbewijzen, uittreksels bevolkingsregister, etc., etc.
  • dat de vermeende efficiencywinst hoogst waarschijnlijk teniet wordt gedaan door het inrichten, opvolgen en bijhouden van een afsprakenregister;
  • dat meerdere gemeenten (zoals bijvoorbeeld Breda) dit eerder hebben ingesteld en ook weer hebben afgeschaft;

Verzoekt het College van Burgemeester & Wethouders dit besluit om vanaf 01-08-2015 alleen nog maar te werken op afspraak, ongedaan te maken voor tenminste alle producten van burgerzaken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lonneke Verbunt

Namens fractie BAARLE!