Perspectiefnota 2017 – visie BAARLE!

Helaas zijn we sinds 1 januari geen volwaardige gemeente meer met eigen
ambtenaren. Voor onze bedrijfsvoering moeten we als “klant” aankloppen bij de
AGB organisatie. Deze gemeenschappelijke regeling zet het college en de raad op
afstand. Ook de ambtenaren, want het ziekteverzuim is fors toegenomen. Ook de
inwoners, want van een verbeterde dienstverlening is niets gebleken. Verder
wordt er telkens gecommuniceerd dat het maken van een afspraak verplicht is
terwijl in de gemeenteraad is afgesproken dat iedereen ook zonder afspraak
gewoon geholpen wordt aan de balie.
De beide Baarles moeten vaart gaan maken met het Grensoverschrijdend
Openbaar Lichaam en de “Europese gemeente”. Gelukkig is met het aantreden
van onze nieuwe burgemeester een brug geslagen naar B-Hertog en zijn de
verstoorde verhoudingen weer genormaliseerd.
De verwachte bijdrage van Baarle-Nassau aan de begroting ABG 2017 bedraagt
€ 4.915.000, dit is per inwoner € 743. De bijdragen van Alphen-Chaam en Gilze
en Rijen bedragen € 564 resp. € 468 per inwoner. De fractie BAARLE! vindt dat
wij ruim 1 miljoen euro per jaar teveel betalen! Deze voor B-N zeer onvoordelige
verdeelsleutel die is afgesproken voor de jaren 2016 t/m 2019, moet zo snel
mogelijk op de helling. Voor de gemeenschappelijke regeling ABG wordt voor
2016 al een tekort aangekondigd van € 450.000. Hiervan komt volgens de
afgesproken verdeelsleutel ook weer 21,6% voor onze rekening terwijl dit naar
rato van inwonertal 15,5% zou zijn.
Wensen BAARLE!:
Optimale samenwerking Nassau/Hertog, maximale dienstverlening (niet alleen
digitaal), voortgang toekomst Cultureel Centrum, ruime woningbouw
mogelijkheden en ook aandacht voor sociale woningbouw, uitvoering projecten in
het kader van Toeristisch Baarle (i.s.m. StOB), semi-verharding Witte Keiweg
(ca. 300 m oud smokkelpad), adequate voorzieningen Sociaal Domein en
wachtlijsten voorkomen, dienstverleningsovereenkomsten Sociaal Domein met
reële arbeidsvoorwaarden, oplossen bestaande wateroverlast, bomenbeleidsplan
opstellen, bij-vriendelijke gemeente, Jeugdgemeenteraad laten meedenken bij
(her)inrichting) speelplekken,………….
Dure plannen n.a.v. de Omlegging zoals een oostelijke parkeerplaats en
verkeersremmende maatregelen in de kom zou fractie BAARLE! willen uitstellen
tot de uitwerking van de Omlegging zichtbaar wordt. In ieder geval willen we
geen uitgestorven centrum.
Uitgangspunt moet zijn dat de gemeentelijke belastingen en tarieven in 2017
niet worden verhoogd. BAARLE! is tegen de trendmatige verhoging van 3% en
vindt bovendien dat de hondenbelasting zou moeten verdwijnen.