Perspectiefnota 2018 – visie BAARLE!

Voor onze gemeentelijke bedrijfsvoering moeten we als “klant” aankloppen bij de
AGB organisatie. Van het voorgespiegelde terugverdienen van het
voorbereidingskrediet voor de fusie (2 miljoen Euro) komt niets terecht en de
kosten stijgen onbeheersbaar. Van een verbeterde dienstverlening is nog niets
gebleken, integendeel!


Gelukkig zijn de verhoudingen tussen Nassau en Hertog genormaliseerd maar wij
bespeuren bij Hertog weinig urgentie om vaart te maken met het
Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam en de “Europese gemeente”.
Over de toekomst van het Cultureel Centrum Baarle moet nu eindelijk eens een
besluit worden genomen. Het onlangs in het GOB besloten uitstel voor “nader
onderzoek” moet in het najaar van 2017 echt leiden tot besluitvorming.
BAARLE! staat niet achter het besluit van de gewijzigde afvalinzameling per 1-1-
2018 waarbij er binnen de bebouwde kom 30 stuks wijkcontainers komen voor
het tegen betaling deponeren van restafval. Naast € 350.000 geldverspilling is er
de te verwachten overlast m.b.t. geluid, afvaldumping, zwerfvuil, ongedierte,
etc. Wij zijn van mening dat er geen breed draagvlak is voor dit plan en
verwachten (zoals ook in andere gemeenten waar dit speelt) veel protest van
inwoners, zeker daar waar zo’n wijkcontainer voor de deur wordt geïnstalleerd.
Gelukkig is er de laatste jaren behoorlijk gebouwd maar om dit voor de toekomst
ook mogelijk te maken is het de hoogste tijd dat afscheid wordt genomen van de
contingentering. Het college moet zich hiervoor hard maken bij het
provinciebestuur!
Dure plannen en verkeersremmende maatregelen in de kom zou fractie BAARLE!
willen uitstellen tot de uitwerking van de Omlegging zichtbaar wordt. In ieder
geval willen we geen uitgestorven centrum.
In de Perspectiefnota zien we niets meer terug van het voornemen om voor l’ Air
Pur een zgn. dubbelbestemming te realiseren. Wij hebben begrepen dat het
provinciebestuur geen medewerking gaat verlenen.
Wat BAARLE! betreft kan snel worden besloten tot het realiseren van een
hockeyveld bij de tennisaccommodatie. Beide verenigingen zijn het hierover eens
en andere opties onderzoeken lijkt ons overbodig.
Uitgangspunt moet zijn dat de gemeentelijke belastingen en tarieven in 2018
niet worden verhoogd. BAARLE! is tegen de jaarlijkse verhoging van 3% die het
college voorstelt en vindt bovendien dat de hondenbelasting wèl zou moeten
worden afgeschaft.
Het wordt tijd voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen!