Perspectiefnota – visie BAARLE!

Vanaf 2016 zullen we geen volwaardige gemeente meer zijn met eigen
ambtenaren. Voor onze bedrijfsvoering zullen we als “klant” moeten gaan
aankloppen bij de AGB organisatie onder leiding van drie ambtelijke directeuren
en een bestuur. Deze gemeenschappelijke regeling zet het college en de raad op
afstand. We zullen met onze specifieke vragen en wensen in de wachtrij komen
te staan en moeten wachten wanneer we “aan de beurt” komen. Wat begint als
uitvoering zal snel beleidskanten krijgen; de vrije lokale beslisruimte zal snel
verdwijnen.
Het meest ontmoedigende perspectief is dat het ambtelijk gefuseerde BaarleNassau
een gemakkelijke prooi zal zijn bij een gemeentelijke herindeling. Bij een
nieuw regeerakkoord zal de bestuurlijke fusie nog maar een kleine stap zijn voor
de landelijke- en provinciale politiek die grootschaligheid voorstaat. De beide
Baarles moeten vaart gaan maken met het Grensoverschrijdend Openbaar
Lichaam en de “Europese gemeente”. Wij hopen dat onze nieuwe burgemeester
een brug kan slaan naar B-Hertog en de verstoorde verhoudingen kan helpen
normaliseren.
De verwachte bijdrage van Baarle-Nassau aan de begroting ABG 2016 bedraagt
€ 5.000.000, dit is per inwoner € 750. De bijdragen van Alphen-Chaam en Gilze
en Rijen bedragen € 590 resp. € 480 per inwoner. De fractie BAARLE! vindt dat
de gemeente Baarle-Nassau slecht heeft onderhandeld in de fusiebesprekingen,
wij betalen € 1.500.000 per jaar teveel! Hierbij hebben we dan al een extra
bijdrage ingecalculeerd van Baarle-Nassau van € 400.000 in verband met de
enclave-situatie.
De perspectiefnota die het college presenteert gaat over de begroting van
Baarle-Nassau zelf waarvan de uitvoeringskosten geen onderdeel meer
uitmaken. Deze budgetten zijn overgeheveld naar de ABG begroting. In de
perspectiefnota is een aantal wensen opgenomen waarvoor nog geen financiële
dekking aanwezig is. Belangrijke zaken die de fractie BAARLE! gerealiseerd wil
zien in 2016 zijn: reconstructie fietspad Oude Bredasebaan, voetpad Molenbaan,
clubgebouw Gloria Atletiek en uitvoering van de projecten in het kader van
“Toeristisch Baarle”. Ook moet nu eindelijk eens een besluit genomen worden
over de toekomst van het Cultureel Centrum Baarle. De fractie BAARLE! hecht
aan een cultuurbeleving van Nassau en Hertog gezamenlijk en dus ook aan een
gezamenlijke huisvesting.
Wij ondersteunen het uitgangspunt dat de uitgaven voor de decentralisaties
Jeugd en Wmo gelijk zijn aan de vergoedingen die wij voor deze nieuwe taken
ontvangen. Wachtlijsten moeten worden voorkomen.
Plannen n.a.v. de Omlegging zoals een oostelijke parkeerplaats en
verkeersremmende maatregelen in de kom zou fractie BAARLE! willen uitstellen
tot de uitwerking van de Omlegging zichtbaar wordt. In ieder geval willen we
geen uitgestorven centrum.
Uitgangspunt moet zijn dat de gemeentelijke belastingen en tarieven in 2016
niet worden verhoogd.