SPEERPUNTENPROGRAMMA 2018

 1. Een zelfstandige gemeente Baarle-Nassau.
 2. Een transparant en geloofwaardig gemeentebestuur waarop de inwoners kunnen vertrouwen.
 3. De ambtelijke fusie heeft de dienstverlening aan onze inwoners niet verbeterd. Bovendien is de organisatie veel duurder dan vooraf werd voorgespiegeld. We willen de ABG-organisatie nog een paar jaar tijd geven om zich te bewijzen.

BAARLE! vindt dat:

 • de eigen beleidsvrijheid op de eerste plaats komt;
 • Baarle-Nassau ca. 1 miljoen Euro teveel bijdraagt aan het ambtelijk ABG-apparaat. De voor Baarle-Nassau zeer onvoordelige kostenverdeelsleutel moet aangepast worden;
 • de startinvestering van 2 miljoen Euro moet worden terugverdiend;
 • de ABG-organisatie moet bezuinigen;
 • het gemeentehuis in Baarle-Nassau moet gehandhaafd blijven;
 • de dienstverlening door de ABG-organisatie moet beter;
 • het maken van een afspraak voor balie-producten is onnodig;
  Wij willen een mééwerkende gemeente!
 1. Wij willen de bestuurlijke samenwerking met Baarle-Hertog verder verstevigen en uitbouwen.
 2. Strakkere monitoring van verbonden partijen waarmee wij regionaal samenwerken,
 3. We willen de burgers meer betrekken bij het beleid en burgerparticipatie stimuleren. De dialoog met de inwoners van de verschillende kernen Baarle, Ulicoten en Castelré willen we verder uitbouwen.
 4. Jongeren kennis laten maken met de gemeentepolitiek. De jeugdgemeenteraad willen we stimuleren en faciliteren.
 5. Behoud van het hoge voorzieningenniveau op het gebied van cultuur, jeugdwerk en sport. We willen een snelle realisatie van een hockeyveld.
 6. De toegang tot de zorg moet laagdrempelig zijn en de diverse vormen van zorgverlening moeten goed op elkaar worden afgestemd. We willen wachtlijsten voorkomen en eisen CAO-conforme arbeidsvoorwaarden bij door de gemeente gecontracteerde instellingen (thuishulp e.d.).
 7. BAARLE! staat niet achter de “Huisvuilophaalgekte”. De wijkcontainers ontsieren de omgeving en het systeem is erg gebruikersonvriendelijk. Vooral voor ouderen en mindervaliden zal het problemen veroorzaken. Indien mogelijk zal BAARLE! deze maatregel terugdraaien.
 8. BAARLE! vindt renovatie van het huidige gebouw van het Cultureel Centrum Baarle nog steeds een reële optie. Renovatie kost ca. 2 miljoen Euro minder dan nieuwbouw elders en daarbij kan ook de cultuurhistorische waarde van het gebouw behouden blijven.
 9. Promoten van Baarle als toeristische- en groene gemeente. Actie ondernemen om de enclaves op de Unesco Werelderfgoedlijst te krijgen.
 10. Meer aandacht voor bestrijding van overlast, vandalisme en criminaliteit. Bestrijding van drugsgerelateerde criminaliteit moet meer aandacht krijgen.
 11. Inzetten op samenwerking met- en faciliteren van het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en de toeristische sector. Initiatieven van bestaande en startende ondernemers positief benaderen.
 12. De afhandeling van vergunningaanvragen moet beter en sneller. Minder bureaucratie bij vergunningverlening voor kleinschalige evenementen.
 13. Inzetten op wonen voor zowel de koop- als huursector. Ook woningen voor starters. Zorgen dat bouwkavels beschikbaar én betaalbaar zijn. Baarle-Nassau moet zelf kunnen bepalen hoeveel, wat en waar gebouwd kan worden. Niet de Provincie of de regio.
 14. Ontwikkelruimte voor de agrarische sector waar dit binnen de vigerende wet- en regelgeving mogelijk is. Zorgen voor een goede balans tussen de belangen van de agrarische sector, bewoners, natuur, milieu en recreatie.
 15. Stimuleren en faciliteren van initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
 16. BAARLE! wil een toekomstbestendig bestemmingsplan buitengebied waarin ook agrarische bedrijven een toekomstperspectief hebben. Verder moeten er ruimere mogelijkheden komen voor de vrijkomende agrarische bebouwing.
 17. BAARLE! is geen voorstander van een uitgestorven (verkeersluw, verkeersvrij) centrum. BAARLE! vindt een grootschalige aanpak van het hele centrumgebied direct na realisatie van de Randweg overbodig. Het verdwijnen van het doorgaande vrachtverkeer zal op zich al een enorme kwaliteitsverbetering geven en verdere kwaliteitsverbetering zal moeten worden afgezet tegen de beschikbare financiële middelen.
 18. Meer aandacht voor de verkeersveiligheid, met name ook van de voetgangers en fietsers.
 19. BAARLE! wil concrete maatregelen om het sluipverkeer in Castelré tegen te gaan.
 20. De stroomlevering in Castelré tegen Nederlandse tarieven moet nu eindelijk eens geregeld worden.
 21. Een solide financieel beleid, tegengaan van geldverspilling.
 22. Matiging van de OZB en gemeentelijke tarieven (o.a. leges). Wij zijn voor afschaffing van de hondenbelasting. Wij willen geen trendmatige verhogingen van de gemeentelijke belastingen en tarieven, alleen als het onvermijdelijk is moeten die verhoogd worden.