BEGROTING 2018 – Reactie fractie BAARLE!

In eerste termijn:
1. Ambtelijke fusie.
Voor onze gemeentelijke bedrijfsvoering moeten we als “klant” aankloppen
bij de AGB organisatie. Van het voorgespiegelde terugverdienen van het
voorbereidingskrediet voor de fusie (2 miljoen Euro) komt niets terecht en
de kosten blijken moeilijk beheersbaar. Van een verbeterde
dienstverlening is nog niets gebleken, integendeel!
Wij zijn niet tegen harmonisatie van beleid daar waar dat logisch is, de
eigen beleidsvrijheid komt voor BAARLE! echter op de eerste plaats.
De discussie over de huisvesting is wat betreft BAARLE! overbodig. Wij
willen dat het gemeentehuis hier in Baarle-Nassau gehandhaafd blijft.
BAARLE! is van mening dat de overeengekomen kostenverdeelsleutel voor
de gemeenschappelijke regeling ABG zeer nadelig is voor B-Nassau. Deze
voor B-N zeer onvoordelige verdeelsleutel die is afgesproken voor de jaren
2016 t/m 2019, moet aangepast worden.
2. Samenwerking met Baarle-Hertog.
BAARLE! vindt de samenwerking Nassau-Hertog te veel een collegeaangelegenheid.
De raden zijn te weinig betrokken bij de meningsvorming
en komen pas aan bod in het GOB-plenair. BAARLE! pleitte bij de vorige
begrotingsbehandeling al voor het organiseren van een werkconferentie
van de beide raden waar belangrijke zaken als de vorming van een
Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam informeel besproken kunnen
worden en tot consensus kunnen leiden. Helaas is het er nog niet van
gekomen.
Met betrekking tot de toekomstige huisvesting van het Cultureel Centrum
zijn nu, na de gezamenlijke commissievergadering op 24 oktober, de
raadsfracties weer aan zet. Onze visie ten aanzien van nieuwbouw of
renovatie zullen wij op korte termijn kenbaar maken. Of het huidige
gebouw of gedeelten daarvan behouden kunnen blijven is een belangrijke
factor bij deze afweging.
3. Woningbouw.
Om de vergrijzing tegen te gaan en de vitaliteit en leefbaarheid van B-N te
borgen voor de toekomst moet het college er alles aan doen om de
Provincie te overtuigen van een noodzakelijk beperkt groeiperspectief voor
Baarle-Nassau. Dit moet tevens zo verwerkt worden in de nieuwe
woonvisie. Ook voor sociale woningbouw moet er ruimte komen. Eventuele
bepalingen in de bestemmingsplannen m.b.t. woningbouwcontingent,
moeten worden geschrapt. Graag willen wij van het college horen hoe
concreet het gewijzigde beleid van de Provincie (het terugkomen op de
zgn. contingentering) nu precies is en wat dit gaat betekenen voor de
bouwmogelijkheden in Baarle-Nassau.
Worden er momenteel nog bouwplannen of verzoeken om medewerking te
verlenen aan bestemmingsplanwijziging niet gehonoreerd met “geen
contingent” als motivatie?
4. Randweg en wegreconstructies.
BAARLE! vindt een grootschalige aanpak van het hele centrumgebied
direct na realisatie van de Randweg overbodig. Het verdwijnen van het
doorgaande vrachtverkeer zal op zich al een enorme kwaliteitsverbetering
geven en verdere kwaliteitsverbetering zal moeten worden afgezet tegen
de beschikbare financiële middelen.
In ieder geval is fractie BAARLE! geen voorstander van een uitgestorven
(verkeersluw, verkeersvrij) centrum.
Masterplan, verkeerscirculatieplan e.d. zijn alleen zinvol indien ze in
samenwerking met Baarle-Hertog tot stand kunnen komen. Nu lopen de
plannen voor reconstructies (Goorweg, Gen. Maczeklaan/Leliestraat,
Kapelstraat) vooruit op het verkeerscirculatieplan dat pas ergens in 2018
ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het GOB-plenair. Dit is de
omgekeerde (en dus verkeerde) volgorde.
Ondanks genomen maatregelen in het centrum tegen de
verkeersopstoppingen, staat het verkeer nog vaak stil. Veelal ook vanwege
ladende en lossende busjes en vrachtauto’s. Wanneer kunnen we iets
concreets verwachten ten aanzien van deze problematiek?
5. Riolering.
Fractie BAARLE! vraagt het college om met concrete oplossingen te komen
voor de bij hevige regenval optredende wateroverlast op diverse locaties
(bijv. ter plaatse van Boschovense Akker, Oranjelaan, Chaamseweg). Wij
hebben hier al eerder aandacht voor gevraagd.
6. Dubbelbestemming l’ Air Pur.
BAARLE! stelt voor om geen energie meer te stoppen in het realiseren van
de zgn. dubbelbestemming nu is gebleken dat het provinciebestuur
hieraan geen medewerking zal gaan verlenen.
7. Bestemmingsplan Buitengebied.
De voorbereiding hiervan is reeds aangevangen. Belangrijk vinden wij dat
er een toekomstbestendige visie wordt ontwikkeld voor het buitengebied
waar ook agrarische bedrijven nog een toekomstperspectief hebben. Ook
een visie ten aanzien van de vrijkomende agrarische bebouwing is van
groot belang.
8. Sluipverkeer Castelré.
Er bereiken ons veel klachten over het toenemende sluipverkeer in
Castelré en de afwachtende houding van de gemeente. Welke concrete
acties/maatregelen gaat het college ondernemen?
9. Castelré en het tarief voor stroomlevering
Spant de gemeente zich nog in om er voor te zorgen dat inwoners van
Castelré stroomlevering kunnen krijgen tegen Nederlandse tarieven?
10. Visvijver en botulisme.
Bij de visvijver aan het Goordonk staan nog steeds waarschuwingsborden
voor botulisme. Wat wordt er gedaan aan de bestrijding? Kan er naar
gekeken worden of het mogelijk is om in de toekomst, ter voorkoming van
botulisme, de vijver te beluchten?
11. Landschapsontwikkeling / Bijvriendelijke gemeente.
Voor de beplanting in het kader van de randweg heeft de Provincie eiken
bomen voorzien. BAARLE! pleit er voor om dit in samenspraak met de
Provincie te wijzigen in bij-vriendelijke bomen. Naar verwachting kan dit
kostenneutraal maar eventueel kan iets van het budget voor het
landschapsverbeteringsplan worden ingezet.
12. Hockeyveld.
Kunnen wij er van uitgegaan dat de aanleg van een hockeyveld nog in de
eerste helft van 2018 gerealiseerd kan worden?
13. Sociaal domein.
Voor mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben wordt
Talent2Work ingezet. Wat zijn hiervan de resultaten?
Het aantal uitkeringsontvangers is sinds 2016 met 33% gestegen naar 113
en er wordt vanuit gegaan dat dit aantal verder zal toenemen. Wij kunnen
dit niet goed rijmen met de huidige opgaande economie.
De indicatorentabel “jongeren met jeugdhulp” geeft een verontrustend
beeld; 8,5% van de jongeren tot 18 jaar (cijfer 2016) doet een beroep op
jeugdhulpverlening. Hoe ligt dit t.o.v. landelijke cijfers?
14. Drugscriminaliteit.
Landelijk maar ook in onze gemeente wordt toegespitst op NIX18
(jongeren en het gebruik van alcohol en tabak onder de 18 jaar). Handel
en gebruik van soft/harddrugs verdient in onze gemeente echter op zijn
minst zoveel aandacht. Veel inwoners kunnen de plaatsen waar deze
handel wordt bedreven, zo aanwijzen. Is de gemeente op de hoogte van
deze plaatsen en wat wordt eraan gedaan om dit samen met BaarleHertog
op te lossen en te voorkomen?
In de raadsvergadering van 8 februari 2017 zijn soortgelijke vragen
gesteld en is door BAARLE! geopperd om gebruik te maken van aanpakken
zoals die beschreven staan bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid. Denk aan “de tafel van twaalf “, “buurten in balans” en het
“Informatie Analyse Actie-model”.
15. Afvalinzameling.
BAARLE! staat niet achter het besluit van de gewijzigde afvalinzameling
waarbij er binnen de bebouwde kom 30 stuks wijkcontainers komen voor
het tegen betaling deponeren van restafval. Naast € 350.000
geldverspilling is er de te verwachten overlast m.b.t. geluid, afvaldumping,
zwerfvuil, ongedierte, etc. Wij zijn van mening dat er geen breed
draagvlak is voor dit plan en verwachten (zoals ook in andere gemeenten
waar dit speelt) veel protest van inwoners, zeker daar waar zo’n
wijkcontainer voor de deur wordt geïnstalleerd.
Wordt nog overwogen om de aanbesteding uit te stellen tot AlphenChaam
een besluit heeft genomen?
16. Belastingen en tarieven.
Als toeristische gemeente is een heroverweging op zijn plaats voor wat
betreft de toeristenbelasting. Is het bijvoorbeeld mogelijk om over te gaan
naar een forfaitaire heffing zodat in ieder geval de administratieve last
voor de belastingplichtigen fors wordt verminderd?
In de perspectiefnota heeft fractie BAARLE! al laten weten dat het
uitgangspunt zou moeten zijn dat de gemeentelijke belastingen en
tarieven in 2018 niet verhoogd worden.
Voor de bouwleges wordt in de Begroting 2018 aangegeven dat verdere
verhoging van dit tarief ertoe leidt dat de kostendekkendheid boven de
100% schiet. Ondanks dit gegeven wordt toch wordt uitgegaan van een
jaarlijkse verhoging van 3%!
BAARLE! is tegen de trendmatige jaarlijkse verhogingen van 3% die het
college voorstelt en vindt bovendien dat de hondenbelasting wèl zou
moeten worden afgeschaft. Dit mede gezien de opbrengst in relatie tot de
inningskosten.
Het wordt tijd voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen!
Fractie BAARLE!
Hans van Tilborg – Lonneke Verbunt – Karel Kerremans

Concept Omgevingsvisie reactie van fractie BAARLE!

1. De flexibele en uitnodigende visie is op zich aansprekend, probleemstelling
is echter de doelen helder en eenduidig te hebben. De concept
omgevingsvisie gaat er ten onrechte vanuit dat er brede overeenstemming
bestaat ten aanzien van de doelen die gesteld worden. Een autoluw
centrum bijv. is naar onze mening geen doel dat moet worden nagestreefd


(uiteraard moet wel het doorgaande vrachtverkeer worden geweerd en
met de aanleg van de Omlegging Baarle zal dat ook gebeuren, ook zonder
dat men het autoverkeer ontmoedigt met versmallingen en drempels).
Ook is het zeer de vraag of realisatie van een parkeerterrein Oost
nagestreefd zou moeten worden. Nut en noodzaak van deze forse
investering is nog nooit aangetoond (en is o.i. ook niet aanwezig). Hangt
dit mogelijk ook samen met plannen voor het instellen van
parkeerverboden elders?, ook daar zien wij niets in. De dialoog hierover
met o.a. het plaatselijk bedrijfsleven (Stob) zou hierover eerst gevoerd
moeten worden. Het centrum moet bruisend blijven en niet uitsterven.
2. Spelregels voor initiatieven; draagvlak voor het initiatief moet worden
aangetoond door initiatiefnemer. Wij zijn van mening dat, om
onpartijdigheid te waarborgen, deze dialoog ook gefaciliteerd
(inhoud/proces/verslaglegging) zou moeten worden door de gemeente.
Overigens denken wij dat het in de huidige maatschappij haast een
onmogelijkheid is om een breed draagvlak te verkrijgen voor welk
initiatief dan ook. Hoeveel draagvlak moet er zijn?
3. Vereveningsfondsen; Wij zien er niets in om naast het Parkeerfonds nog
weer nieuwe vereveningsfondsen in het leven te roepen met weer extra
lasten voor burgers.
4. We zien te weinig meerwaarde en bestempelen de visie als te weinig
richtinggevend, te weinig heldere kaders. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat er
geen discussie zou moeten gaan ontstaan of vestiging van een supermarkt
buiten het centrum mogelijk moet zijn. Zaken die we zeker niet willen
moeten we ook als zodanig duidelijk benoemen, dit ook om geen onnodige
verwachtingen te wekken.
5. Vroegtijdige betrokkenheid van de gemeenteraad bij initiatieven is
wenselijk, dit naast de dialogen met de omgeving.
6. De integraliteit en volgtijdigheid met allerlei andere plannenmakerij
(Masterplan, Omgevingsvisie, Verkeerscirculatieplan, Toeristisch plan,
Woonvisie, etc.) lijkt niet aanwezig en moet beter geborgd worden. Dit
geldt tevens voor de integraliteit/afstemming met het ruimtelijk
structuurplan van zustergemeente Baarle-Hertog.
7. Pag. 7, 2.2 Kernkwaliteiten. Wij missen leefomgeving/prettig wonen en
werkgelegenheid/bedrijvigheid.
8. Pag. 8; bij opgaven die vragen om oplossingen missen wij
woningbouwmogelijkheden (betaalbare woningen, ook voor starters). Dit
mede om de vergrijzing tegen te gaan.
9. Het gestelde (blz 9) “Binnen de kernen gelden uitsluitend provinciale
regels die zien op woningbouwaantallen en hectares bedrijventerrein”
vinden wij een bezwaarlijke formulering. Deze provinciale regels zijn veel
te knellend en dienen verruimd te worden!
10.Kern Castelré wordt nergens genoemd. Cultuurhistorisch, beschermd
dorpsgezicht? Wij missen de visie over dit stukje Baarle.
11.Kaart blz. 10; 2.4.10 Stroomgebied Merkske en omgeving, Castelse heide
toevoegen, 2.4.2 Onderzoek bestemming recreatiepark ??
12.Pag. 12, Nieuw woongebied/reservering; dubbelbestemming l’ Air Pur is
discutabel als doel. Opvullen open stukken aanloop Molenbaan. Dezelfde
bestemming aan beide zijden van de weg
13.Pag. 14, Bedrijventerrein; zorgen voor groene buffer rond
bedrijventerrein, zeker bij binnenzijde Baarle. Inpassen in het landschap.
14. Pag. 17, MOB complexen (bestaan niet meer). Nieuwe landgoederen?
Bovenstaande bemerkingen zijn naar aanleiding van onze eerste inventarisatie.
Wij vinden het wenselijk als raadsfractie(s) nauw betrokken te blijven bij de
verdere uitwerking van de omgevingsvisie.

Lees verder

Hondenbelasting

BAARLE! heeft afgelopen woensdag een vruchtbare begrotingsbehandeling 2017 gehad! Bijna al onze voorstellen zijn (unaniem) gesteund! Jammer dat zoals vorig jaar de coalitie ons amendement hondenbelasting heeft afgewezen, coalitie wil dit eerst onderzoeken. Wij zijn echter wel verheugd dat een kans bestaat dat hondenbelasting in onze gemeente wordt afgeschaft!

Lees verder

MOTIE – werkconferentie Nassau-Hertog

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 9 november 2016 ter
behandeling van de begroting 2017.


Overwegende dat:
· de samenwerking tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog cruciaal is
om in Baarle iets tot stand te kunnen brengen;
· er diverse belangrijke dossiers zijn waarover nog overeenstemming
bereikt moet worden;
· de beide gemeenteraden nog te weinig betrokken zijn bij de
meningsvorming en pas aan bod komen in het GOB-plenair;
· het belangrijk is om visies en standpunten informeel met elkaar te
bespreken.
Verzoekt het college van Baarle-Nassau in gesprek te gaan met het
college van Baarle-Hertog om op korte termijn een informele
werkconferentie te beleggen tussen de beide gemeenteraden inclusief
colleges.
En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE!
Hans van Tilborg
Lonneke Verbunt
Karel Kerremans

Lees verder

MOTIE – hockeyveld

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 9 november 2016 ter
behandeling van de begroting 2017.
Constaterende dat:
· hockeyvereniging HC Baarle ruim een jaar geleden is opgericht;
· HC Baarle een snelgroeiende vereniging is met inmiddels ca. 100
leden;
· HC Baarle op sportgebied een serieuze partner is van de gemeente
Baarle-Nassau;
· door HC Baarle de keuzemogelijkheden voor teamsport in de
gemeente Baarle-Nassau vergroot wordt;
· HC Baarle ook een regionale sportfunctie kan vervullen.
Overwegende dat:
· HC Baarle nu hockeytrainingen geeft op de beschikbaar gestelde
tennisvelden van TC Baarle en dat dit behelpen is omdat daarmee
niet de juiste condities (afmetingen en ondergrond speelveld)
voorhanden zijn voor zowel hockeytraining als -competitie;
· HC Baarle nu een hockeyveld huurt in Tilburg om deel te kunnen
nemen aan de KNHB competitie en dit bijna onmogelijk nog een jaar
kan doorzetten i.v.m. draagvlak leden en ouders (immers er zijn ook
genoeg clubs in Tilburg waar je kunt hockeyen);
· een eigen hockeyveld zorgt voor behoud en aanwas van nieuwe
leden voor HC Baarle;
· een hockeyveld multifunctioneel inzetbaar is (hierbij te denken aan
training of mogelijke wedstrijden t.b.v. (jeugd)voetbal,
buitensportactiviteiten voor scholen etc.).
Verzoekt het college:
zich actief in te zetten om in goed overleg met HC Baarle samen te komen
tot de realisatie van een hockeyveld in 2017.
En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE!
Hans van Tilborg
Lonneke Verbunt
Karel Kerremans

MOTIE – gezamenlijke Risicokaart Baarle-Nassau-Hertog

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 09-11-2016 ter
behandeling van de begroting 2017.
Constaterende dat:
• Nederlandse gemeenten de wettelijke taak hebben inwoners te
informeren over rampen en zware ongevallen die hen kunnen
treffen; 
• naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede en de
nieuwjaarsbrand in Volendam door het kabinet diverse besluiten zijn
genomen die er toe moeten leiden dat risico’s beter worden
geïnventariseerd en dat burgers worden geïnformeerd over de
risico’s in hun leefomgeving;
• de Risicokaart hierbij vaak als communicatie-instrument wordt
ingezet;
• de Risicokaart als doel heeft het aan burgers, beleidsmakers en
beleidsuitvoerders geven van een actueel en volledig beeld van de
risico’s in de woon- en werkomgeving.
Overwegende dat:
• Baarle (Nassau en Hertog) een diversiteit aan
bedrijven/ondernemingen heeft met uiteenlopende (bedrijfs)risico’s;
• de mogelijke risico’s in Baarle verweven en grensoverschrijdend zijn
door de enclave situatie;
• inwoners van Baarle-Nassau / Baarle-Hertog middels een
gezamenlijke Risicokaart op een eenduidige manier geïnformeerd
kunnen worden en dat de communicatie hiermee gezamenlijk kan
verlopen;
• Baarle nog niet beschikt over een actuele gezamenlijke Risicokaart;
• hiervoor mogelijk een beroep kan worden gedaan op ondersteuning
vanuit de werkgroep SENN-Risk van de Benelux-unie.
Verzoekt het college:
• In goed overleg met het college van Baarle-Hertog de realisatie van
een gezamenlijke Risicokaart te verwezenlijken.

Lees verder

AMENDEMENT – Witte-keiweg

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 9 november 2016 ter
behandeling van de begroting 2017.
Constaterende dat:
· de Witte-keiweg een zandpad is dat in het verleden gebruikt werd
als smokkelpad;
· het pad slecht is om op te fietsen; in de zomer klapzand en als het
regent, modder.
Overwegende dat:
· de Witte Kei een historische en toeristische attractie is op de grens
van de drie gemeenten Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog;
· deze plaats moeilijk te bereiken is vanaf de Hoogstratense baan met
de fiets;
· het tevens een route is naar Wortel-Kolonie en bezoekerscentrum
De Klapekster, de poort naar natuurpunten de Kolonie en de
Castelreesche Heide.
Besluit:
· het zandpad semi te verharden met bijvoorbeeld bosgrind om het
fietsen het gehele jaar door mogelijk te maken;
· de middelen uit de begrotingsruimte hiervoor te gebruiken.
En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE!
Hans van Tilborg
Lonneke Verbunt
Karel Kerremans

MOTIE – Castelreesche Heide

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 9 november 2016 ter
behandeling van de begroting 2017.
Constaterende dat:
· Baarle prachtige natuurgebieden heeft o.a. de Castelreesche Heide
met het stroomgebied van het Merkske;
· na de ruilverkaveling aan Belgische zijde een grensoverschrijdend
natuurgebied is ontstaan;
· er prachtige wandelpaden zijn bijgekomen;
· het natuurgebied een prachtige toeristische omgeving is voor
extensieve recreatie.
Overwegende dat:
· de extensieve recreatie met regelmaat verstoord wordt door
crossende auto’s en motoren;
· de maatregelen die hiertegen in het verleden aan de Nederlandse
kant zijn genomen, niet werken.
Verzoekt het college met de omliggende gemeenten in overleg te treden
om het crossen met auto’s en motoren in het gebied te verbieden en
gezamenlijk te handhaven.
En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE!
Hans van Tilborg
Lonneke Verbunt
Karel Kerremans

AMENDEMENT – Werkbudget “Jeugdgemeenteraad Over De Grens”

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 11-11-2015 ter
behandeling van de begroting.
Constaterende:
· dat onlangs de Jeugdgemeenteraad Over De Grens is geïnstalleerd;
· dat om projecten op te starten/te realiseren een werkbudget nodig is;
Overwegende:
· dat de gemeente Baarle-Hertog € 500,– in haar begroting heeft
opgenomen ten behoeve van de Jeugdgemeenteraad Over De Grens.
Concluderende:
· dat het wenselijk is dat Baarle-Nassau naar evenredigheid een bijdrage
verstrekt.
Besluit:
-ten behoeve van de Jeugdgemeenteraad Over De Grens een werkbudget toe
te kennen van € 1.500,– per jaar.
–Dit bedrag van € 1.500,– te dekken vanuit het programma burger, bestuur en
veiligheid onder productnummer 10.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend
Fractie BAARLE!

MOTIE – Werken op afspraak gemeente Baarle-Nassau vanaf 01-08-2015

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 24-06-2015;

Overwegende

  • dat de gemeente Baarle-Nassau er voor gekozen heeft om vanaf 01-08-2015 alleen nog maar te werken op afspraak waardoor bezoekers vanaf die datum voor alle persoonlijke contacten een afspraak moeten maken;
  • dat dit voornemen op gespannen voet staat met de klantvriendelijkheid die wordt gepropageerd en de afstand tussen burger en gemeente onnodig vergroot;
  • dat dit voornemen overbodig is voor de gangbare baliediensten zoals bijvoorbeeld geboorteaangiften, identiteitsbewijzen, paspoorten, rijbewijzen, uittreksels bevolkingsregister, etc., etc.
  • dat de vermeende efficiencywinst hoogst waarschijnlijk teniet wordt gedaan door het inrichten, opvolgen en bijhouden van een afsprakenregister;
  • dat meerdere gemeenten (zoals bijvoorbeeld Breda) dit eerder hebben ingesteld en ook weer hebben afgeschaft;
Lees verder

Perspectiefnota – visie BAARLE!

Vanaf 2016 zullen we geen volwaardige gemeente meer zijn met eigen
ambtenaren. Voor onze bedrijfsvoering zullen we als “klant” moeten gaan
aankloppen bij de AGB organisatie onder leiding van drie ambtelijke directeuren
en een bestuur. Deze gemeenschappelijke regeling zet het college en de raad op
afstand. We zullen met onze specifieke vragen en wensen in de wachtrij komen
te staan en moeten wachten wanneer we “aan de beurt” komen. Wat begint als
uitvoering zal snel beleidskanten krijgen; de vrije lokale beslisruimte zal snel
verdwijnen.
Het meest ontmoedigende perspectief is dat het ambtelijk gefuseerde BaarleNassau
een gemakkelijke prooi zal zijn bij een gemeentelijke herindeling. Bij een
nieuw regeerakkoord zal de bestuurlijke fusie nog maar een kleine stap zijn voor
de landelijke- en provinciale politiek die grootschaligheid voorstaat. De beide
Baarles moeten vaart gaan maken met het Grensoverschrijdend Openbaar
Lichaam en de “Europese gemeente”. Wij hopen dat onze nieuwe burgemeester
een brug kan slaan naar B-Hertog en de verstoorde verhoudingen kan helpen
normaliseren.
De verwachte bijdrage van Baarle-Nassau aan de begroting ABG 2016 bedraagt
€ 5.000.000, dit is per inwoner € 750. De bijdragen van Alphen-Chaam en Gilze
en Rijen bedragen € 590 resp. € 480 per inwoner. De fractie BAARLE! vindt dat
de gemeente Baarle-Nassau slecht heeft onderhandeld in de fusiebesprekingen,
wij betalen € 1.500.000 per jaar teveel! Hierbij hebben we dan al een extra
bijdrage ingecalculeerd van Baarle-Nassau van € 400.000 in verband met de
enclave-situatie.
De perspectiefnota die het college presenteert gaat over de begroting van
Baarle-Nassau zelf waarvan de uitvoeringskosten geen onderdeel meer
uitmaken. Deze budgetten zijn overgeheveld naar de ABG begroting. In de
perspectiefnota is een aantal wensen opgenomen waarvoor nog geen financiële
dekking aanwezig is. Belangrijke zaken die de fractie BAARLE! gerealiseerd wil
zien in 2016 zijn: reconstructie fietspad Oude Bredasebaan, voetpad Molenbaan,
clubgebouw Gloria Atletiek en uitvoering van de projecten in het kader van
“Toeristisch Baarle”. Ook moet nu eindelijk eens een besluit genomen worden
over de toekomst van het Cultureel Centrum Baarle. De fractie BAARLE! hecht
aan een cultuurbeleving van Nassau en Hertog gezamenlijk en dus ook aan een
gezamenlijke huisvesting.
Wij ondersteunen het uitgangspunt dat de uitgaven voor de decentralisaties
Jeugd en Wmo gelijk zijn aan de vergoedingen die wij voor deze nieuwe taken
ontvangen. Wachtlijsten moeten worden voorkomen.
Plannen n.a.v. de Omlegging zoals een oostelijke parkeerplaats en
verkeersremmende maatregelen in de kom zou fractie BAARLE! willen uitstellen
tot de uitwerking van de Omlegging zichtbaar wordt. In ieder geval willen we
geen uitgestorven centrum.
Uitgangspunt moet zijn dat de gemeentelijke belastingen en tarieven in 2016
niet worden verhoogd.

Perspectiefnota 2017 – visie BAARLE!

Helaas zijn we sinds 1 januari geen volwaardige gemeente meer met eigen
ambtenaren. Voor onze bedrijfsvoering moeten we als “klant” aankloppen bij de
AGB organisatie. Deze gemeenschappelijke regeling zet het college en de raad op
afstand. Ook de ambtenaren, want het ziekteverzuim is fors toegenomen. Ook de
inwoners, want van een verbeterde dienstverlening is niets gebleken. Verder
wordt er telkens gecommuniceerd dat het maken van een afspraak verplicht is
terwijl in de gemeenteraad is afgesproken dat iedereen ook zonder afspraak
gewoon geholpen wordt aan de balie.
De beide Baarles moeten vaart gaan maken met het Grensoverschrijdend
Openbaar Lichaam en de “Europese gemeente”. Gelukkig is met het aantreden
van onze nieuwe burgemeester een brug geslagen naar B-Hertog en zijn de
verstoorde verhoudingen weer genormaliseerd.
De verwachte bijdrage van Baarle-Nassau aan de begroting ABG 2017 bedraagt
€ 4.915.000, dit is per inwoner € 743. De bijdragen van Alphen-Chaam en Gilze
en Rijen bedragen € 564 resp. € 468 per inwoner. De fractie BAARLE! vindt dat
wij ruim 1 miljoen euro per jaar teveel betalen! Deze voor B-N zeer onvoordelige
verdeelsleutel die is afgesproken voor de jaren 2016 t/m 2019, moet zo snel
mogelijk op de helling. Voor de gemeenschappelijke regeling ABG wordt voor
2016 al een tekort aangekondigd van € 450.000. Hiervan komt volgens de
afgesproken verdeelsleutel ook weer 21,6% voor onze rekening terwijl dit naar
rato van inwonertal 15,5% zou zijn.
Wensen BAARLE!:
Optimale samenwerking Nassau/Hertog, maximale dienstverlening (niet alleen
digitaal), voortgang toekomst Cultureel Centrum, ruime woningbouw
mogelijkheden en ook aandacht voor sociale woningbouw, uitvoering projecten in
het kader van Toeristisch Baarle (i.s.m. StOB), semi-verharding Witte Keiweg
(ca. 300 m oud smokkelpad), adequate voorzieningen Sociaal Domein en
wachtlijsten voorkomen, dienstverleningsovereenkomsten Sociaal Domein met
reële arbeidsvoorwaarden, oplossen bestaande wateroverlast, bomenbeleidsplan
opstellen, bij-vriendelijke gemeente, Jeugdgemeenteraad laten meedenken bij
(her)inrichting) speelplekken,………….
Dure plannen n.a.v. de Omlegging zoals een oostelijke parkeerplaats en
verkeersremmende maatregelen in de kom zou fractie BAARLE! willen uitstellen
tot de uitwerking van de Omlegging zichtbaar wordt. In ieder geval willen we
geen uitgestorven centrum.
Uitgangspunt moet zijn dat de gemeentelijke belastingen en tarieven in 2017
niet worden verhoogd. BAARLE! is tegen de trendmatige verhoging van 3% en
vindt bovendien dat de hondenbelasting zou moeten verdwijnen.

Perspectiefnota 2018 – visie BAARLE!

Voor onze gemeentelijke bedrijfsvoering moeten we als “klant” aankloppen bij de
AGB organisatie. Van het voorgespiegelde terugverdienen van het
voorbereidingskrediet voor de fusie (2 miljoen Euro) komt niets terecht en de
kosten stijgen onbeheersbaar. Van een verbeterde dienstverlening is nog niets
gebleken, integendeel!


Gelukkig zijn de verhoudingen tussen Nassau en Hertog genormaliseerd maar wij
bespeuren bij Hertog weinig urgentie om vaart te maken met het
Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam en de “Europese gemeente”.
Over de toekomst van het Cultureel Centrum Baarle moet nu eindelijk eens een
besluit worden genomen. Het onlangs in het GOB besloten uitstel voor “nader
onderzoek” moet in het najaar van 2017 echt leiden tot besluitvorming.
BAARLE! staat niet achter het besluit van de gewijzigde afvalinzameling per 1-1-
2018 waarbij er binnen de bebouwde kom 30 stuks wijkcontainers komen voor
het tegen betaling deponeren van restafval. Naast € 350.000 geldverspilling is er
de te verwachten overlast m.b.t. geluid, afvaldumping, zwerfvuil, ongedierte,
etc. Wij zijn van mening dat er geen breed draagvlak is voor dit plan en
verwachten (zoals ook in andere gemeenten waar dit speelt) veel protest van
inwoners, zeker daar waar zo’n wijkcontainer voor de deur wordt geïnstalleerd.
Gelukkig is er de laatste jaren behoorlijk gebouwd maar om dit voor de toekomst
ook mogelijk te maken is het de hoogste tijd dat afscheid wordt genomen van de
contingentering. Het college moet zich hiervoor hard maken bij het
provinciebestuur!
Dure plannen en verkeersremmende maatregelen in de kom zou fractie BAARLE!
willen uitstellen tot de uitwerking van de Omlegging zichtbaar wordt. In ieder
geval willen we geen uitgestorven centrum.
In de Perspectiefnota zien we niets meer terug van het voornemen om voor l’ Air
Pur een zgn. dubbelbestemming te realiseren. Wij hebben begrepen dat het
provinciebestuur geen medewerking gaat verlenen.
Wat BAARLE! betreft kan snel worden besloten tot het realiseren van een
hockeyveld bij de tennisaccommodatie. Beide verenigingen zijn het hierover eens
en andere opties onderzoeken lijkt ons overbodig.
Uitgangspunt moet zijn dat de gemeentelijke belastingen en tarieven in 2018
niet worden verhoogd. BAARLE! is tegen de jaarlijkse verhoging van 3% die het
college voorstelt en vindt bovendien dat de hondenbelasting wèl zou moeten
worden afgeschaft.
Het wordt tijd voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen!

MOTIE – laden en lossen

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 9 november 2016 ter
behandeling van de begroting 2017.
Constaterende dat:
· er gezamenlijk met Baarle-Hertog gezocht wordt naar
verkeersmaatregelen als noodoplossing voor de opstoppingen
(veroorzaakt door het vele doorgaande vrachtverkeer) in het
centrum en in het bijzonder ter plaatse van de S-bocht SingelNieuwstraat;


· de doorstroming van het verkeer in het centrumgebied ook
veelvuldig wordt belemmerd door voor laden en lossen geparkeerde
vracht- en bestelwagens;
· deze voor laden en lossen geparkeerde vracht- en bestelwagens
voor verkeersonveilige situaties zorgen.
Overwegende dat:
· al meerdere keren gevraagd is door partijen om een oplossing te
zoeken voor het laden en lossen in het centrum.
Verzoekt het college een voorstel uit te werken ter goedkeuring van de
raad.
En gaat over tot de orde van de dag.
fractie BAARLE!
Hans van Tilborg
Lonneke Verbunt
Karel Kerremans

Lees verder

AMENDEMENT – OZB tarieven in 2016 niet verhogen.

De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 11-11-2015 ter
behandeling van de begroting.
Constaterende:
· Dat voor 2016 door het college een tariefsverhoging voor de OZB wordt
voorgesteld van trendmatig 3%;


Overwegende:
· dat de tarieven van de OZB vorig jaar al fors zijn verhoogd;
· dat het niet wenselijk is om de tarieven als een automatisme jaarlijks
maar te blijven verhogen;
· dat onze inwoners vaak al meerjarig op de o-lijn zitten of daaronder;
Besluit:
– De voorgestelde verhoging voor 2016 van de OZB tarieven met 3% te
schrappen uit de begroting en het daardoor ontstane tekort te dekken uit de
algemene reserve.
-Voor de jaren daarna de tarieven niet automatisch trendmatig te verhogen
maar jaarlijks te bezien.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend
Fractie BAARLE!