Sociaal Domein

De voorzieningen in onze gemeente op het gebied van gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg en zorg voor mensen met een handicap, moeten geborgd blijven. De toegang tot de zorg moet laagdrempelig zijn en de diverse vormen van zorgverlening moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Zelfredzaamheid stimuleren. Maatwerk leveren. Wachtlijsten voorkomen. CAO-conforme arbeidsvoorwaarden bij door de gemeente/regionale samenwerkingsverbanden gecontracteerde instellingen.

Naast het bieden van een goed vangnet zal er ook gekeken moeten worden naar kostenbeheersing binnen het sociaal domein, in het bijzonder bij de steeds stijgende kosten op het gebied van Jeugdzorg en WMO.