Verkeer en mobiliteit

Onderdeel van het bestuursakkoord met Baarle-Hertog is het mobiliteitsplan Baarle. Daarin is opgenomen hoe we eea gaan regelen. Het centrum wordt 30 km/u zone. In de toekomst worden alle straten binnen de bebouwde kom 30 km zones. Ook komen er zogenaamde fietsstraten, waarbij de fietser centraal staat. De verkeersstromen zijn daarbij ook aangegeven.

Samen met Baarle-Hertog werken aan de uitvoering van de centrumvisie. Opwaardering van de openbare ruimte, meer ruimte voor voetgangers en fietsers, meer groen. Hiervoor moeten ook voldoende budgetten gereserveerd worden in de meerjarenbegroting.

Bij de uitvoering van het mobiliteitsplan zal ruim aandacht worden gegeven aan de aspecten van verkeersveiligheid. Fietspaden en fietsvoorzieningen zullen daarbij worden bekeken.