Resultaten BAARLE!

RESULTATEN UIT DE BESTUURSPERIODE  2018 – 2022

                                    EN DE VOORUITZICHTEN VOOR DE TOEKOMST

Vier jaar geleden werd BAARLE! de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen en kon daardoor voor het eerst sinds de oprichting in 2013, bestuursverantwoordelijkheid nemen. Samen met coalitiepartner Keerpunt ’98 gingen we op 2 mei 2018 aan de slag om onze verkiezingsbeloften na te komen.

In de eerste week hebben we de contracten voor de wijkcontainers voor de afvalinzameling opgezegd. Deze waren door het voorgaande college nog net voor het scheiden van de markt ondertekend. Gelukkig zijn de financiële consequenties van de annulering zeer beperkt gebleven.

Een andere verkiezingsbelofte was het afschaffen van de hondenbelasting. Deze werd bij de eerste begrotingsbehandeling geschrapt.

We hebben veel tot stand kunnen brengen in de afgelopen vier jaar. Zaken waar voordien tientallen jaren over werd gesteggeld komen eindelijk tot uitvoering. De samenwerking met Baarle-Hertog werd nieuw leven ingeblazen en er werd een bestuursakkoord gesloten waardoor de bouw van het nieuwe Cultuurcentrum doorgaat. Het krediet is beschikbaar gesteld en de aanbesteding start dit voorjaar. De BGTS werd opgericht met als eerste resultaat dat de gezamenlijke afvalinzameling per 2022 een feit is geworden.

Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle (GMB) kwam van de grond waardoor het vrachtwagenverbod kon worden ingevoerd. Verder wordt nagenoeg de gehele bebouwde kom een 30-km zone.

Vooruitlopend op het GMB werden de Goorweg en de Generaal Maczeklaan/Leliestraat gereconstrueerd. Daarnaast zijn de Titus Brandsmastraat, Bruhezestraat, Cor v.d. Bokstraat, De Lasallestraat. en Burg. Mensenstraat heringericht. Ook het Masterplan Centrum is er gekomen. De plannen zorgen voor een verkeersveiliger centrum met meer ruimte voor voetgangers en fietsers en de openbare ruimte wordt opgewaardeerd als verblijfsruimte met een hoogwaardige uitstraling en met meer groen. Dit komt de inwoners van Baarle ten goede en bevordert de toeristische aantrekkingskracht. Hiervoor is in de meerjarenbegroting geld voor vrijgemaakt. De reconstructie van Hoogbraak tot Nonnenkuil is gestart, het wegdeel Sint Annaplein en de Kapelstraat zijn in voorbereiding.

Al deze plannen kwamen en komen tot stand in een breed opgezet participatietraject, dit ondanks de beperkingen door de Corona-maatregelen.  En CDA, fractie Ulicoten en VPB maar roepen participatie, participatie, participatie. Zelf deden ze er in het verleden weinig of niets aan! Waar was de participatie toen in de achterkamer besloten werd tot de ambtelijke fusie? Waar was de participatie toen men besloot dat inwoners zelf hun afval naar verzamelcontainers in de wijk zouden moeten brengen? De VPB wethouder zei: “daar wennen ze wel aan”.

De bestuurlijke toekomst van Baarle-Nassau als zelfstandige gemeente werd vastgesteld.

De ABG-samenwerking werd geëvalueerd waardoor er herziene afspraken gemaakt konden worden met betrekking tot “Betalen en Genieten”.

Nadat vorig jaar ook Alphen-Chaam en Gilze en Rijen ieder voor zich nadrukkelijk hebben uitgesproken als bestuurlijk zelfstandige gemeenten te willen blijven voortbestaan is er toekomstperspectief gekomen voor een constructieve samenwerking binnen de ABG-organisatie.

Woningbouw; in de afgelopen periode werden er veel levensloopbestendige appartementen gebouwd. Voor het project “De Lanen van Baerle” start over enkele weken de verkoop van 44 woningen waaronder starterswoningen. Tevens worden er 7 sociale huurwoningen gerealiseerd voor Leystromen. In Ulicoten wordt volop gebouwd. Zelfbouw kavels, levensloopbestendige patio woningen en betaalbare starterswoningen. En wij realiseren ons: er moet nog veel meer gebeuren de komende jaren.

Duurzaamheid; de Visie Samen Duurzaam werd ontwikkeld  met een uitvoeringsagenda Duurzaam Baarle-Nassau 2021. De Transitievisie Warmte werd vastgesteld. Er werden bijeenkomsten georganiseerd gericht op energiebesparing, we sloten aan bij het Regionaal Energieloket, er kwamen energie-coaches, cadeaubonnen voor duurzaamheidsmaatregelen zijn uitgereikt aan inwoners, we hebben het project zon- op bedrijfsdaken gestart. Met de duurzaamheidslening kunnen particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren hun woning verduurzamen tegen een aantrekkelijke rente.   

De Regionale Energie Strategie werd vastgesteld met als amendement van BAARLE! en Keerpunt ’98 dat de verplichtingen inspanningsverplichtingen zullen zijn en geen resultaatsverplichtingen en dat draagvlak verkregen door een open participatietraject voorwaarde is voor het invullen van de lokale opgave voor grootschalige opwek. Het participatietraject is  opgestart. Voor besluitvorming is nog ruim tijd omdat (eventuele) invulling voor Baarle-Nassau is voorzien voor ná 2030.

Toerisme; we gingen samenwerkingsverbanden aan met Land van Mark en Merkske en Van Gogh Nationaal Park. Toekomstvisie Bels Lijntje werd vastgesteld. We nemen deel aan de Davidsfonds Zomerzoektocht 2022

                                                                         Plattelandsontwikkeling; er werd zoveel als mogelijk medewerking verleend aan herontwikkeling van vrijkomende agrarische bebouwing. De sloopregeling kwam tot stand. De kwaliteit van de kernen en het buitengebied werd versterkt door meer aandacht voor openbaar groen en bij-vriendelijke beplanting. Ecologisch bermbeheer werd ingevoerd.

                                                                                                    Sociaal Domein; Zorg- en welzijnsbeleid en Subsidiebeleid werden herijkt. Jaarlijks werden Uitvoeringsagenda’s Baarle BRUIST! vastgesteld. Een burgerpeiling werd uitgezet. Het Dorpsteam kwam tot stand met initiatieven zoals Baols Bakske (ja, waar nu het CDA gebakjes uitdeelt om zieltjes te winnen). Extra meedoen regelingen zoals het Jeugdfonds sport en cultuur kwamen tot stand. Er werd een Taalakkoord gesloten om laaggeletterdheid tegen te gaan. Samen met onderwijspartners is de Lokaal Educatieve Agenda uitgevoerd en werd het Convenant voor- en vroegschoolse educatie ondertekend.

Sport; er kwam een Sportbeleidsplan. Onderhoudsplanningen voor de sportaccommodaties zijn opgesteld. Het Lokaal Sportakkoord werd gesloten.

Aanleg van een hockeyveld, het is gerealiseerd. Bovendien samen met een kunstgras voetbalveld.

En er is nog veel meer. Veel “achterstallig onderhoud”, ontstaan in de vorige bestuursperioden, werd opgepakt. Omgevingsplan Buitengebied is in voorbereiding. Een Geurgebiedsvisie ligt gereed voor behandeling in de raad. Krediet voor de reconstructie van het fietspad Baarle-Ulicoten is gevoteerd. Het door de raad gevraagde aanvullende voorstel voor de verlichting van het fietspad is in de maak. In het investeringsplan zijn de reconstructies Meerleseweg (2023), Groot Bedaf (2024) en Kievit (2025) opgenomen. Woningbouw Loveren 2de fase is in voorbereiding. Toekomstige bouwlocaties binnen de Randweg worden verkend. Verbouwing Bremerpoort Ulicoten (verdieping incl. lift) wordt gerealiseerd. Het plan “Toekomst sportpark Ulicoten” komt eraan  

Het kunstwerk “de harende boer” wordt in ere hersteld. Een HOP (hondenontmoetingsplaats) is aangelegd. Etc., Etc.

Last but not least, we voerden een solide financieel beleid. De meerjarenbegroting 2022-2025 sluit voor alle jaren positief. De lokale lastendruk (OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing) bleef onder het gemiddelde.

Als u al die bovenstaande zaken die gerealiseerd zijn in de afgelopen vier jaar maar niets vindt en vindt dat er weer een oude wind moet gaan waaien, stem dan op CDA, VPB of fractie Ulicoten, zij voerden tegen veel van deze plannen fel oppositie.

Als u vindt dat de frisse wind van de afgelopen vier jaar door moet waaien, geef dan uw stem aan BAARLE!

Onze verkiezingsleus is: doorzetten met BAARLE!