Verkiezingsprogramma 2022

Uitgebreide beschrijving Verkiezingsprogramma BAARLE! 2022-2026

Verkiezingsprogramma 2022-2026

1)     Zelfstandige gemeente Baarle-Nassau.

BAARLE! is van mening dat de belangen van onze inwoners het best worden gediend door een bestuurlijk zelfstandige gemeente te zijn en te blijven. De politieke partij BAARLE! is eind 2013 opgericht om dit te bewerkstelligen. Als zelfstandige gemeente zijn we tevens in staat om een optimale invulling te geven aan onze relatie met Baarle-Hertog.

Nadat de partnergemeenten nadrukkelijk hebben uitgesproken ook als bestuurlijk zelfstandige gemeenten te willen blijven voortbestaan hebben wij ervoor gekozen om de ambtelijke ondersteuning te continueren in de ABG-organisatie.

Vanwege de problematiek bij de ambtelijke bezetting op cruciale functies moet monitoring plaatsvinden op basis van resultaatgerichte afspraken en processen om tijdig te kunnen bijsturen. Goede, snelle, klantvriendelijke en ter zake kundige ambtelijke dienstverlening is een voorwaarde om onze inwoners en bedrijven goed te kunnen bedienen. Het principe van de meewerkende gemeente zal uitgedragen en waargemaakt  moeten worden. We blijven kritisch ten aanzien van de kosten van onze ABG-organisatie.
De toekomstige huisvesting van de ABG-organisatie zal overeenkomstig de gemaakte afspraken op korte termijn aan de orde komen. BAARLE! is voorstander van realisatie van goede huisvesting voor de zogenaamde backoffice. De bestuurlijke functies en de loketfuncties dienen in ieder geval in Baarle-Nassau te blijven. Een passende herbestemming van de vrijkomende delen van het gebouw is vanwege de kwaliteiten en locatie van het huidige gemeentehuis een voorwaarde.

Bestuurlijke zelfstandigheid gaat samen met eigen beleidsvrijheid. Harmonisatie van beleid en tarieven kan dan ook alleen op basis van zelfstandige (Baarlese) keuzes. Bestuurskracht voor Baarle!

2)     Bestuur

Een transparant en geloofwaardig gemeentebestuur waarop de inwoners kunnen vertrouwen. Een luisterend oor en open en transparant besturen.

Korte lijnen tussen inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en gemeentebestuur.

3)     Relatie met Baarle-Hertog.

Baarle-Nassau en Baarle-Hertog vormen één dorpsgemeenschap. Essentieel is een goede samenwerking met Baarle-Hertog vanwege tal van gezamenlijke belangen en projecten. De bestuurlijke samenwerking verder verstevigen en uitbouwen. De unieke enclavesituatie vraagt om bestuurskracht, die onder meer via de BGTS-constructie kan worden bewerkstelligd.

4)     Wonen

BAARLE! wil een Woonvisie voor Baarle, Ulicoten en Castelré waarin woningbouw- en grondbeleid staat voor minimaal de komende 4-8 jaar. Maximaal meewerken met initiatieven zoals wonen met zorg, CPO projecten, levensloopbestendig bouwen en alternatieve woonvormen. Een goede herbestemming voor het huidige CCB. Wij willen ervoor zorgen dat er betaalbare bouwkavels beschikbaar zijn/komen zodat starters kans hebben op de woningmarkt. Speculatie tegengaan (o.a. zelfbewoningsplicht). Focus ook op huisvesting voor senioren gezien de vergrijzing van onze inwoners.

Tevens extra aandacht voor sociale woningbouw. Ook ten aanzien van woningbouw willen we bekend staan als een meewerkende gemeente.

5)     Jeugd

Om een bestuurskrachtige gemeente te zijn en te blijven is het zaak jeugd meer te betrekken en bewust te maken van de politiek door (middelbare) scholieren erbij te betrekken. Doel is om de wensen van de jeugd op het netvlies te krijgen, maar ook om ze te motiveren als toekomstig bestuurders  van Baarle-Nassau. Gedacht zou kunnen worden aan een jeugdige denktank of  advies orgaan. Jongeren zouden ook nadrukkelijker gekoppeld kunnen worden aan onderwerpen en projecten die voor hen van belang zijn. Aanbieden van de cursus “politiek actief”, meeloopstage of voorlichting op middelbare scholen om meer inzicht te krijgen in de gemeentelijke politiek. Bij het basisonderwijs kan de jeugdgemeenteraad hieraan een waardevolle bijdrage leveren.

6)     Duurzaamheid (warmtevisie en energietransitie)

Wij zijn voorstander van het stimuleren en faciliteren van initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Meedenken met de inwoners en maatwerk leveren ten aanzien van het verduurzamen van woningen is onze insteek. Haalbaarheid en betaalbaarheid is een voorwaarde.

Eventuele leges voor energiebesparende maatregelen minimaliseren.

Grootschalige energieopwekking d.m.v. windturbines en/of zonne-energieparken is niet mogelijk als hiervoor geen breed draagvlak is. Er moet sprake zijn van lokaal eigenaarschap/initiatief.

7)     Gebiedsvisie

Inzetten op samenwerking met- en faciliteren van het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en de toeristische sector. Initiatieven van bestaande en startende ondernemers positief benaderen bijvoorbeeld bij vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). Zorgen voor een toekomstbestendig Omgevingsplan. We streven naar een goede balans tussen de belangen van de agrarische sector, bewoners, natuur, milieu en recreatie.

Ruime aandacht voor de ontwikkeling van de lokale economie.

Economische visie ontwikkelen m.b.t. vestigingsklimaat, MKB/detailhandel, arbeidsmarktbeleid, bedrijventerrein.

8)     Burgerparticipatie

We willen de burgers meer betrekken bij het beleid en burgerparticipatie stimuleren. De dialoog met de inwoners van de verschillende kernen Baarle, Ulicoten en Castelré willen we verder uitbouwen. Burgerparticipatie proportioneel inzetten per project om snelheid en kosten niet te frustreren. Het is goed de kaders daarvoor steeds opnieuw met elkaar te bepalen.

BAARLE! staat open voor burgerinitiatieven.

Invoering van een bepaalde vorm van referendum waarbij belangrijke kwesties ook kunnen worden voorgelegd aan onze inwoners.

9)     Toerisme en Recreatie

Promoten van Baarle als toeristische en groene gemeente. Onze enclavesituatie nog beter inzetten voor het toerisme. Goede samenwerking met Toerisme Baarle en Stichting Ondernemend Baarle maar ook met de regio, ook grensoverschrijdend. Stappen zetten om de Enclavesituatie op de Unesco Werelderfgoedlijst te krijgen.

Voor de permanente bewoning van recreatiewoningen zal een toekomstbestendige oplossing gevonden moeten worden. De mogelijkheden per recreatiepark te bezien.

10)   Cultuur en sport

BAARLE! blijft zich inzetten voor behoud van het hoge voorzieningenniveau op het gebied van cultuur en sport. We zijn verheugd dat op niet al te lange termijn kan worden gestart met de bouw van een nieuw Cultuur centrum. Over de manier van exploitatie en de daarmee gemoeide kosten moet in het overleg met Baarle-Hertog worden ingezet op een substantiële daling van de exploitatiekosten. Ook de programmering zal daarbij onderwerp van bespreking kunnen zijn.

De plaats van de bibliotheek in onze gemeenten is van groot belang. Met het sluiten van een nieuwe overeenkomst met Theek 5 zullen ook daar de kosten kritisch beoordeeld moeten worden

11)   Sociaal beleid

De voorzieningen in onze gemeente op het gebied van gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg en zorg voor mensen met een handicap, moeten geborgd blijven. De toegang tot de zorg moet laagdrempelig zijn en de diverse vormen van zorgverlening moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Zelfredzaamheid stimuleren. Maatwerk leveren. Wachtlijsten voorkomen. CAO-conforme arbeidsvoorwaarden bij door de gemeente/regionale samenwerkingsverbanden gecontracteerde instellingen.

Naast het bieden van een goed vangnet zal er ook gekeken moeten worden naar kostenbeheersing binnen het sociaal domein, in het bijzonder bij de steeds stijgende kosten op het gebied van Jeugdzorg en WMO.

12)   Masterplan Centrum en Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle

Samen met Baarle-Hertog werken aan de uitvoering van de centrumvisie. Opwaardering van de openbare ruimte, meer ruimte voor voetgangers en fietsers, meer groen. Hiervoor moeten ook voldoende budgetten gereserveerd worden in de meerjarenbegroting.

Bij de uitvoering van het mobiliteitsplan zal ruim aandacht worden gegeven aan de aspecten van verkeersveiligheid. Fietspaden en fietsvoorzieningen zullen daarbij worden bekeken.

Wij blijven ons inzetten voor goede openbaar vervoer verbindingen. Dit is ook van groot belang voor onze lokale economie.

13)   Openbare orde en veiligheid

Meer aandacht voor bestrijding van overlast, vandalisme, criminaliteit  en ondermijning. Dat geldt ook voor de bestrijding van drugs gerelateerde criminaliteit. In verband met het nachtleven in het dorp vraagt de (sociale) veiligheid tijdens uitgaan betere waarborgen. Grensoverschrijdende aanpak is noodzakelijk.

14)   Verbonden partijen

Strakkere monitoring van verbonden partijen waarmee wij regionaal samenwerken. Samenwerking zoeken met gelijkgestemde gemeenten binnen de regio om gezamenlijk meer te kunnen bereiken.

15)   Financieel

Een solide financieel beleid; tegengaan van geldverspilling. Hoog voorzieningenniveau op het gebied van cultuur, jeugdwerk en sport handhaven tegen betaalbare kosten.

Inzetten op het meer gebruik kunnen maken van Europese subsidiemogelijkheden.

De lokale lastendruk (OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing) moet gematigd blijven.

          DOORZETTEN MET BAARLE!


Speerpunten verkiezingsprogramma 2022 – 2026

1. Zelfstandigheid gemeente Baarle-Nassau. Hieraan geen concessies doen.

2. De bestuurlijke samenwerking met Baarle-Hertog verder verstevigen en
uitbouwen.

3. Klantvriendelijke, ter zake kundige en snelle ambtelijke dienstverlening
door de ABG-organisatie.
Het principe van de meewerkende gemeente moet waargemaakt worden.

4. Huisvesting van de ABG-organisatie dient op een realistische en
kosteneffectieve manier plaats te vinden passend bij “het nieuwe werken”.
Volwaardige dienstverlening in Baarle-Nassau. Centrale huisvesting van de
backoffice alleen bij een passende herbestemming van de vrijkomende
ruimte in het gemeentehuis van Baarle-Nassau.

5. Een transparant en geloofwaardig gemeentebestuur waarop de inwoners
kunnen vertrouwen. Korte lijnen tussen inwoners, bedrijfsleven,
verenigingen en gemeentebestuur.

6. Inwoners, in het bijzonder ook de jeugd, meer betrekken bij het
gemeentelijk beleid. Stimuleren van burgerparticipatie. De dialoog met de
Dorpsraad Ulicoten en Buurtraad Castelré verder uitbouwen.

7. Invoering van een vorm van referendum waarbij belangrijke kwesties ook
kunnen worden voorgelegd aan onze inwoners.

8. Wonen als speerpunt van beleid. Maximaal meewerken met initiatieven
zoals wonen met zorg, levensloopbestendig bouwen, CPO-projecten en
alternatieve woonvormen. Focus op huisvesting van senioren, starters en
ook sociale woningbouw.
Speculatie tegengaan (o.a. door zelfbewoningsplicht).

9. Stimuleren en faciliteren van initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
Haalbaarheid en betaalbaarheid is een voorwaarde.

10. Grootschalige energieopwekking d.m.v. windturbines en/of zonne-
energieparken is niet mogelijk als hiervoor geen breed draagvlak is. Er
moet sprake zijn van lokaal eigenaarschap/initiatief.

11. Zorgen voor een toekomstbestendig Omgevingsplan met een goede balans
tussen de belangen van de agrarische sector, bewoners, natuur, milieu en
recreatie.

12. Ruime aandacht voor de lokale economie. Initiatieven van bestaande en
startende ondernemers positief benaderen bijvoorbeeld bij vrijkomende
agrarische bebouwing (VAB’s).

13. Promoten van Baarle als toeristische en groene gemeente. De
enclavesituatie nog beter inzetten. Samenwerken met Toerisme Baarle,
Stichting Ondernemend Baarle en regiogemeenten, ook
grensoverschrijdend.
De enclavesituatie op de Unesco Werelderfgoedlijst blijft een wens die we
willen realiseren.

14. Voor de permanente bewoning van recreatiewoningen zal een
toekomstbestendige oplossing gevonden moeten worden. Mogelijkheden
per recreatiepark te bezien.

15. Het hoge voorzieningenniveau op het gebied van cultuur en sport
behouden. De toekomstige gemeentelijke exploitatiekosten van het nieuwe
Cultuur centrum moeten substantieel dalen. Bij een nieuwe overeenkomst
met Theek 5 moeten de kosten eveneens kritisch beoordeeld worden.

16. De voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, ouderenzorg,
jeugdzorg en zorg voor mensen met een handicap moeten geborgd blijven.
De toegang tot zorg moet laagdrempelig zijn. Maatwerk leveren.
Kostenbeheersing is geboden bij de steeds oplopende kosten voor
Jeugdzorg en WMO.

17. Uitvoering van het Masterplan Centrum en Gemeentelijk Mobiliteitsplan
Baarle. Verkeersveilige inrichting, opwaardering van de openbare ruimte,
meer groen, meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Hiervoor ook
voldoende budget voor reserveren in de meerjarenbegroting.
Wij blijven ons inzetten voor goede openbaar vervoer verbindingen.

18. Meer aandacht voor bestrijding van overlast, vandalisme, criminaliteit en
ondermijning. Sociale veiligheid tijdens uitgaan beter waarborgen met
grensoverschrijdende aanpak.

19. Samenwerken binnen de regio’s West Brabant en Midden Brabant.
Strakkere monitoring van verbonden partijen.

20. Een solide financieel beleid, tegengaan van geldverspilling. Hoog
voorzieningen niveau handhaven tegen betaalbare kosten.
De lokale lastendruk (OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing moet gematigd
blijven).

Doorzetten met BAARLE!